ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข article

ปีงบประมาณ 2562

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดชายหาดบางเสร่ สวนสาธารณะและถนนรอบสวนสาธารณะ clean05032562.pdf

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบคละลาย โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี baghealth05032562.pdf

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 1 updategarbage105032562.pdf

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี  (เดือนธันวาคม) beakD05032562.pdf

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี  paihealth04032562.jpg

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติด โครงการเทศบาลสีขาว  drug04032562.jpg

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื่้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกฯ  papermos04032562.jpg

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน  paigarbage04032562.jpg

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน  papergarbage04032562.jpg

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด 1*2 เมตร โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกฯ  paimos04032562.jpg

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน Clean Food Good Test  cleanfood04032562.jpg

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-3654 ชลบุรี  car83365404032562.jpg

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี  car83428704032562.jpg

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกฯ  foodmos04032562.jpg

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี  car834287104032562.jpg

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบและของที่ระลึก โครงการดูแลใสใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน bagage05032562.pdf

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี breakhealthJ05032562.pdf

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลกิจกรรมแผนปฏิบัติการ  60 วัน แยกขยะก่อนทิ้ง paigarbage6005032562.pdf

19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์โครงการดูแลใสใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน paperage05032562.pdf

20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดุูงาน paiage05032562.pdf

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 7715J105032562.pdf

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี  battery83-806805032562.pdf

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-0583 86-0583J05032562.pdf

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี 7715Isuzu05032562.pdf

25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี 83-4287F105032562.pdf

26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี 83-8068F105032562.pdf 

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน  86-0583 ชลบุรี 86-0583F105032562.pdf

28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม bagenvir05032562.pdf

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี (เดือนกุมภาพันธ์) beakhealth05032562.pdf

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม paperenvir05032562.pdf

31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล 1*3 เมตร โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม paienvir05032562.pdf

32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง แบบสองชั้น จำนวน 1 คัน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม busenvir05032562.pdf

33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรี 86-0583f205032562.pdf

34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี 7715F105032562.pdf

35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) 1 ตัว chair05032562.pdf 

36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรี 86-0583(21F)05032562.pdf

37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัด วัคซีนและยานำสลบ07032562.pdf

38.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 1*3 เมตร โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้ายไวนิลโครงพิษสุนัขบ้า13032562.pdf

39.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรี 86-0583(บางเสร่รวมเศษ)07032562.pdf

40.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นพับ โรคพิษสุนัขบ้า แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า07032562.pdf

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื่อวัสดุและเวชภัณฑ์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ วัสดุและเวชภัณฑ์11032562.pdf

42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 2 รีม โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระดาษ Aภโครงพิษสุนัขบ้า13032562.pdf

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 1*3 เมตร โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ป้ายไวนิลโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรค13032562.pdf

44.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือ โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลชายหาดบางเสร่ เรือตรวจน้ำ19042562.pdf 

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-3654 83-3654 (ท่อไอเสีย)19042562.pdf

46.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0583 86-0583(ยาง)19042562.pdf

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ตรวจน้ำทะเล19042562.pdf

48.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อครุภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน19042562.pdf

49.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี อาหารว่างอสม_19042562.pdf

50.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด โครงการเทศบาลสีขาว ชุดตรวจสารเสพติด30042562.pdf

51.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1*1 เมตร ป้าย(ลิง)02052562.jpg

52.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ วัสดุโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน07052562.jpg

53.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ขนาด 1*3 เมตร ป้ายหมอหมู่บ้าน21052562.jpg

54.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาฆ่าเหา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ยาฆ่าเหา21052562.jpg

55.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน05062562.pdf

56.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องอเนกประสงค์) กล่องอเนกประสงค์05062562.pdf

57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ป้ายรักษ์ชุมชน รักษ์สวล_05062562.pdf

58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการรักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม วัสดุคก_รักษ์ชุมชน12062562.pdf

59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ วัสดุอบรมคก_ไอโอดีน12062562.pdf

60.ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯป้ายคก_ไอโอดีน12062562.pdf

61.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แบบพิมพ์12062562.pdf

62.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ป้ายคก_รักษ์ป่า19062562.pdf

63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม วัสดุคก_รักษ์ป่า19062562.pdf

64.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกฯ อาหารคก_ไข้เลือดออก19062562.pdf

65.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี ผห 771520062562.pdf

66.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี 83-428720062562.pdf 

67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมไฟรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห  7715 ชลบุรี ไฟ ผห 771527062562.pdf

68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กม 6710 ชลบุรี ซ่อม กม671027062562.pdf

69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ขนาด 1*2 เมตร จำนวน 2 ป้าย ป้ายยาเสพติด27062562.pdf

70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน  2 คัน รถโดยสารปรับอากาศ 01072562.pdf

71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 83-4287 ชลบุรี 83-428701072562.pdf

72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ ผห 7715 ชลบุรี ยาง ผห 771501072562.pdf

73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-8068 ชลบุรี 83-806801072562.pdf

74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  11 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์01072562.pdf

75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้น้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 12 ถัง น้ำมันไฮโดรลิก05072562.pdf 

76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดตรวจสารปนเปื้อน05072562.pdf

77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย05072562.pdf

78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-4287 ชลบุรี ซ่อม83-428705072562.pdf

79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One วัสดุคก_Tobe09072562.pdf

80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ป้ายคก_Tobe15072562.pdf  

81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์22072562.pdf

82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ป้ายพฤติกรรมเสี่ยง22072562.pdf 

83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำสุขภาพ  อาหารว่างคก_อสม_22072562.pdf

84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน วัสดุคก_พฤติกรรมเสี่ยง23072562.pdf

85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้า02082562.pdf

86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ผห 7715 ชลบุรี ซ่อมรถ ผห771502082562.pdf

87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ผห 7715 ชลบุรี ซ่อมรถ ผห7715_202082562.pdf

88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุุโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วัสดุคก_ร_1002082562.pdf

89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 น้ำดื่ม คก_ร_1002082562.pdf

90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-4287 ชลบุรี ซ่อมรถ 83-428702082562.pdf

91. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย ป้ายคก_ร_1002082562.pdf

92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 อาหารคก_ร_1002082562.pdf

93. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ วัสดุคก_12 ส_ค_02082562.pdf

94. ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างท้ำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ ป้ายคก_12 ส_ค_02082562.pdf

95. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ พานดอกไม้คก_วันแม่.pdf

100. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ  น้ำดื่มคก_วันแม่1005082562.pdf

101. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี ซ่อมรถ ผห 771502092562.pdf

102. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพครู อาจารย์ และครูผู้ดูและเด็กในการป้องกันโรคติดต่อ วัสดุคก_ครู02092562.pdf

103. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียบ 83-8068 ชลบุรี ซ่อมรถ 83-806802092562.pdf

104. ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ซ่อมเครื่องพ่นยุง03092562.pdf

105. ประกาศผู้ชนะการจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี เบรค แกนนำสุขภาพ03092562.pdf

106. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1*3 เมตร โครงการส่งเสริมศักยภาพครู อาจารย์ฯ ป้ายคก_ครู03092562.pdf

107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 ซ่อมรถ 83428703092562.pdf

108. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ smart card12092562.pdf

109. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ผห 7715 ชลบุรี ผห 771512092562.pdf

110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี อาหารว่างแกนนำสุขภาพ12092562.pdf

111. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง12092562.pdf

112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว12092562.pdf

 

 ปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยโดยการออกกำลังกายยางยืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงyang 28092560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงair 4102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยโดยการออกกำลังกายด้วยไม้พอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงmitepong 22092560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง yoga 20092560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง break9_10_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ ขนาด 1x3 เมตร โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงVinil sign 9_10_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลข 83-8068 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง car838068_25_10_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลข ผห 7715 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง car771501_11_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง break6_11_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและกระเป๋าผ้าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเจาะจง bag_env08032561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง com08032561.pdf

 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article
ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article
ตรวจรับการจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษาCopyright © 2013 All Rights Reserved.