ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข article

ปีงบประมาณ 2562

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดชายหาดบางเสร่ สวนสาธารณะและถนนรอบสวนสาธารณะ clean05032562.pdf

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบคละลาย โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี baghealth05032562.pdf

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 1 updategarbage105032562.pdf

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี  (เดือนธันวาคม) beakD05032562.pdf

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี  paihealth04032562.jpg

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติด โครงการเทศบาลสีขาว  drug04032562.jpg

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื่้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกฯ  papermos04032562.jpg

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน  paigarbage04032562.jpg

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน  papergarbage04032562.jpg

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด 1*2 เมตร โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกฯ  paimos04032562.jpg

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน Clean Food Good Test  cleanfood04032562.jpg

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-3654 ชลบุรี  car83365404032562.jpg

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี  car83428704032562.jpg

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกฯ  foodmos04032562.jpg

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี  car834287104032562.jpg

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าดิบและของที่ระลึก โครงการดูแลใสใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน bagage05032562.pdf

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี breakhealthJ05032562.pdf

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลกิจกรรมแผนปฏิบัติการ  60 วัน แยกขยะก่อนทิ้ง paigarbage6005032562.pdf

19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์โครงการดูแลใสใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน paperage05032562.pdf

20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดุูงาน paiage05032562.pdf

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 7715J105032562.pdf

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี  battery83-806805032562.pdf

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-0583 86-0583J05032562.pdf

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี 7715Isuzu05032562.pdf

25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี 83-4287F105032562.pdf

26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี 83-8068F105032562.pdf 

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน  86-0583 ชลบุรี 86-0583F105032562.pdf

28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม bagenvir05032562.pdf

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี (เดือนกุมภาพันธ์) beakhealth05032562.pdf

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม paperenvir05032562.pdf

31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล 1*3 เมตร โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม paienvir05032562.pdf

32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง แบบสองชั้น จำนวน 1 คัน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม busenvir05032562.pdf

33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรี 86-0583f205032562.pdf

34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี 7715F105032562.pdf

35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) 1 ตัว chair05032562.pdf 

36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรี 86-0583(21F)05032562.pdf

37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัด วัคซีนและยานำสลบ07032562.pdf

38.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 1*3 เมตร โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้ายไวนิลโครงพิษสุนัขบ้า13032562.pdf

39.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรี 86-0583(บางเสร่รวมเศษ)07032562.pdf

40.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นพับ โรคพิษสุนัขบ้า แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า07032562.pdf

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื่อวัสดุและเวชภัณฑ์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ วัสดุและเวชภัณฑ์11032562.pdf

42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 2 รีม โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระดาษ Aภโครงพิษสุนัขบ้า13032562.pdf

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 1*3 เมตร โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ป้ายไวนิลโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรค13032562.pdf

44.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือ โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลชายหาดบางเสร่ เรือตรวจน้ำ19042562.pdf 

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-3654 83-3654 (ท่อไอเสีย)19042562.pdf

46.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0583 86-0583(ยาง)19042562.pdf

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ตรวจน้ำทะเล19042562.pdf

48.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อครุภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน19042562.pdf

49.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี อาหารว่างอสม_19042562.pdf

50.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด โครงการเทศบาลสีขาว ชุดตรวจสารเสพติด30042562.pdf

51.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1*1 เมตร ป้าย(ลิง)02052562.jpg

52.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ วัสดุโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน07052562.jpg

53.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ขนาด 1*3 เมตร ป้ายหมอหมู่บ้าน21052562.jpg

54.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาฆ่าเหา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ยาฆ่าเหา21052562.jpg

55.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน05062562.pdf

56.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องอเนกประสงค์) กล่องอเนกประสงค์05062562.pdf

57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ป้ายรักษ์ชุมชน รักษ์สวล_05062562.pdf

58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการรักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม วัสดุคก_รักษ์ชุมชน12062562.pdf

59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ วัสดุอบรมคก_ไอโอดีน12062562.pdf

60.ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯป้ายคก_ไอโอดีน12062562.pdf

61.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แบบพิมพ์12062562.pdf

62.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ป้ายคก_รักษ์ป่า19062562.pdf

63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม วัสดุคก_รักษ์ป่า19062562.pdf

64.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกฯ อาหารคก_ไข้เลือดออก19062562.pdf

65.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี ผห 771520062562.pdf

66.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี 83-428720062562.pdf 

67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมไฟรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห  7715 ชลบุรี ไฟ ผห 771527062562.pdf

68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กม 6710 ชลบุรี ซ่อม กม671027062562.pdf

69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ขนาด 1*2 เมตร จำนวน 2 ป้าย ป้ายยาเสพติด27062562.pdf

70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน  2 คัน รถโดยสารปรับอากาศ 01072562.pdf

71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 83-4287 ชลบุรี 83-428701072562.pdf

72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ ผห 7715 ชลบุรี ยาง ผห 771501072562.pdf

73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-8068 ชลบุรี 83-806801072562.pdf

74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  11 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์01072562.pdf

75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้น้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 12 ถัง น้ำมันไฮโดรลิก05072562.pdf 

76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดตรวจสารปนเปื้อน05072562.pdf

77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย05072562.pdf

78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-4287 ชลบุรี ซ่อม83-428705072562.pdf

79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One วัสดุคก_Tobe09072562.pdf

80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ป้ายคก_Tobe15072562.pdf  

81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์22072562.pdf

82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ป้ายพฤติกรรมเสี่ยง22072562.pdf 

83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสร้างเสริมสุขภาพแกนนำสุขภาพ  อาหารว่างคก_อสม_22072562.pdf

84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน วัสดุคก_พฤติกรรมเสี่ยง23072562.pdf

85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้า02082562.pdf

86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ผห 7715 ชลบุรี ซ่อมรถ ผห771502082562.pdf

87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ผห 7715 ชลบุรี ซ่อมรถ ผห7715_202082562.pdf

88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุุโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วัสดุคก_ร_1002082562.pdf

89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 น้ำดื่ม คก_ร_1002082562.pdf

90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-4287 ชลบุรี ซ่อมรถ 83-428702082562.pdf

91. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย ป้ายคก_ร_1002082562.pdf

92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 อาหารคก_ร_1002082562.pdf

93. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ วัสดุคก_12 ส_ค_02082562.pdf

94. ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างท้ำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ ป้ายคก_12 ส_ค_02082562.pdf

95. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ พานดอกไม้คก_วันแม่.pdf

100. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ  น้ำดื่มคก_วันแม่1005082562.pdf

101. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี ซ่อมรถ ผห 771502092562.pdf

102. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพครู อาจารย์ และครูผู้ดูและเด็กในการป้องกันโรคติดต่อ วัสดุคก_ครู02092562.pdf

103. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียบ 83-8068 ชลบุรี ซ่อมรถ 83-806802092562.pdf

104. ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ซ่อมเครื่องพ่นยุง03092562.pdf

105. ประกาศผู้ชนะการจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี เบรค แกนนำสุขภาพ03092562.pdf

106. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1*3 เมตร โครงการส่งเสริมศักยภาพครู อาจารย์ฯ ป้ายคก_ครู03092562.pdf

107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 ซ่อมรถ 83428703092562.pdf

108. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ smart card12092562.pdf

109. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ผห 7715 ชลบุรี ผห 771512092562.pdf

110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี อาหารว่างแกนนำสุขภาพ12092562.pdf

111. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง12092562.pdf

112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว12092562.pdf

 

 ปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยโดยการออกกำลังกายยางยืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงyang 28092560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงair 4102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยโดยการออกกำลังกายด้วยไม้พอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงmitepong 22092560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง yoga 20092560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง break9_10_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ ขนาด 1x3 เมตร โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงVinil sign 9_10_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลข 83-8068 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง car838068_25_10_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลข ผห 7715 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง car771501_11_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง break6_11_60.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและกระเป๋าผ้าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเจาะจง bag_env08032561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง com08032561.pdf

 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article
ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article
ตรวจรับการจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษาCopyright © 2013 All Rights Reserved.