ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน(DLTV)25122561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung ของ ศพด. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(ศพด_) 13122561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2561(เพื่มเติม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด_ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561(เพิ่มเติม) 28112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการและสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ้างเหมา จัดนิทรรศการฯ ลอยกระทง 19112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่กระทงพร้อมรถยนต์ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ วันลอยกระทง 19112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที ขนาด 16x6 เมตรและจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ้างเหมาเวทีและติดตั้งไฟฟ้า วันลอยกระทง 19112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีเครื่องเสียงที่ประกอบขบวนแห่ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ้างเหมาดนตรีเครื่องเสียง(ขบวนแห่) คก_ลอยกระทง15112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมฯ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง วันลอยกระทง 15112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ้างเหมาป้ายไวนิล วันลอยกระทง 08112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุพิธีการ จำนวน 7 รายการ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ฯ 7 รายการ คก_วันลอยกระทง 08112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุพิธีการ จำนวน 1 รายการ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ฯ 1 รายการ คก_วันลอยกระทง 08112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขร 5152 ชลบุรี จ้างเหมา บำรุงรักษาฯ 07112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ศษ) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25102561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)ศรช.ฯลฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (นสพ_)ศรช_ 26092561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ถังขนาด 20 ลิตร) ศพด. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ถัง)ศพด_ 26092561.pdf

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม) (ศพด_) จ้างเหมาอาหารกลางวันฯ ภาคเรียนที่ 2_2561(เพิ่มเติม) 28112561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2561 (ศพด_) จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน (เทอม2_2561)31102561.pdf

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนฯ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)จำนวน 32 รายการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน ศพด (17092561).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้โชว์ จำนวน 2 หลัง จ้างเหมาซ่อมแซมตู้โชว์ 05092561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมจานเบรคล้อหน้าด้านซ้าย รถยนต์กระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน ขร 5152 ชลบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมจานเบรคล้อหน้าฯ 30082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)จำนวน 1 รายการ จัดซื้อวัสดุคอม ศษ 29082561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)จำนวน 1 รายการ จัดซื้อวัสดุคอม ศษ 23082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมอาคาร(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) จำนวน 2 รายการ จ้างเหมาซ่อมแซม ศรช 21082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)จำนวน 13 รายการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศษ) 14082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการธรรมสำหรับประชาชน จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง คก_ธรรม(ปชช) 07082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการธรรมสำหรับประชาชน จ้างเหมาป้ายไวนิล คก_ธรรม(ปชช) 07082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการธรรมสำหรับประชาชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ คก_ธรรม(ปชช) 07082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์พร้อมตกแต่งฯ โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ คก_(วันเข้าพรรษา) 24072561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพุ่มผ้าอาบน้ำฝนฯ โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) จัดซื้อพุ่มผ้าอาบน้ำฝน คก_(วันเข้าพรรษา) 24072561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง วันเข้าพรรษา 24072561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) จ้างเหมาป้ายไวนิล วันเข้าพรรษา 24072561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 4 รายการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศพด_ 24072561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลื่ยนยางพร้อมติดตั้งฯ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ 11072561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่ให้สำหรับห้องน้ำ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ฯ(ห้องน้ำ) ศพด_ 04072561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1/2561(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมา จัดหาอาหารกลางวัน ศพด_(เพิ่มเติ่ม) 28062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง สำหรับ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1/2561(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ศพด_ 28062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม) จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ค่ายเยาวชน 18062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม) จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างฯ ค่ายเยาวชน 18062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ (พวงมาลัยดอกไม้สดแบบกลม) โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (พวงมาลัยฯ) ค่ายเยาวชน 18062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฯ โครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด จัดซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฯ ฟุตซอล 13062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น จ้างเหมาป้ายไวนิล อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมฯ 13062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมฯ 13062561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมฯ 13062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ายเยาวชน 12062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม) จ้างเหมาป้ายไวนิล ค่ายเยาวชน 12062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ฟุตซอล 12062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด จ้างเหมาป้ายไวนิล ฟุตซอล 07062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด_ 31052561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด_ 28052561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 วัน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัอซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด_ 15052561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารเรียนและห้องพัสดุ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ้างเหมากำจัดปลวก ศพด_ 09052561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ จ้างเหมาเวที วันไหล 10042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีเครื่องเสียงประกอบขบวนแห่ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ จ้างเหมาดนตรี(แห่) วันไหล 10042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันไหล 10042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพิธีการทางศาสนา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ จัดซื้อวัสดุพิธีศาสนา วันไหล 1 รายการ 10042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพิธีการทางศาสนา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ จัดซื้อวัสดุพิธีศาสนา วันไหล 8 รายการ 10042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ จัดซื้อวัสดุพิธีสรงน้ำพระ วันไหล 10042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่สงกรานต์ จำนวน 2 คัน โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ วันไหล 10042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง วันไหล 10042561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ จ้างเหมาป้ายไวนิล วันไหล 10042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือพาย โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จ้างเหมาเช่าเรือพาย ส่งเสริมแข่งกีฬา 05042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จ้างเหมาทำสนาม ส่งเสริมแข่งกีฬา 05042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จัดซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฯ ส่งเสริมแข่งกีฬา 04042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา  จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ส่งเสริมแข่งกีฬา 04042561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างฯ อบรมครูศพด_ 04042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อบรมครูศพด_ 4 รายการ 03042561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อบรมครูศพด_ 3 รายการ 03042561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ้างเหมาซ่อมแอร์ ศพด_ 27032561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนและประชาชนฯ จ้างเหมาป้ายไวนิล อบรมอังกฤษ 14032561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนและประชาชนฯ จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง อบรมอังกฤษ 14032561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนและประชาชนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อบรมอังกฤษ 13032561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรี โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรมฯ จัดซื้อเครื่องดนตรี คก_ลานดนตรี 07032561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรมฯ จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ลานดนตรีฯ 07032561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรมฯ จ้างเหมาป้ายไวนิล ลานดนตรีฯ 07032561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรมฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลานดนตรีฯ 07032561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)จำนวน 7 รายการ จัดซื้อวัสดุคอม ศพด_ 28022561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันฟุตบอลบางเสร่คัพ  จัดซื้อถ้วยรางวัลวัสดุอุปกรณ์ ฟุตบอล 27022561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องน้ำครูและห้องเก็บของ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ้างเหมาซ่อมประตูห้อง ศพด_ 27022561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมโคจร จำนวน 16 ตัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จัดซื้อครุภัณฑ์(สนง)พัดลมโคจร ศพด_ 27022561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันฟุตบอลบางเสร่คัพ จัดซื้อถ้วยรางวัลวัสดุอุปกรณ์ ฟุตบอล 27022561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)จำนวน 11 รายการ จัดซื้อวัสดุ(สนง)ศพด_ 26022561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการแข่งขันฟุตบอลบางเสร่คัพ  จ้างเหมาป้ายไวนิล ฟุตบอล 23022561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันฟุตบอลบางเสร่คัพ  จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง ฟุตบอล 23022561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ศพด.) จัดซื้อวัสดุ(สนง)ผงหมึกเครื่องถ่าย ศพด_ 22022561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)จำนวน 7 รายการ จัดซื้อวัสดุคอม ศษ_ 13022561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง อบรมฟุตบอล 26012561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์(สนง)ศษ จำนวน 3 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการอบรมฟุตบอลบางเสร่คัพ จ้างเหมาทำป้าย 24012561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างตัดตันไม้ 24122560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ศษ 25122560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 20112560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขร 5152 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง12102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 415-50-0005 จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่อมเครื่องเอกสาร 27102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง 27102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่กระทงพร้อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน  เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างตกแต่งรถขบวน 27102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีเครื่องเสียงเคลื่อนที่ประกอบขบวนแห่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเครื่องเสียง 27102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการและสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมานิทรรศการ 27102560.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที ขนาด 16*6 เมตร และจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงานฯ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเวที 27102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 25102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายไวนิล ลอยกระทง19102560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือพิมพ์) ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนเนินบรรพต ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนชายทะเล ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์และที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนจันทสาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 27092560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อน้ำมัน 26092560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม(ถัง ขนาด 20 ลิตร) ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อน้ำดื่ม27092560.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบรถยนต์และเปลื่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขร 5152 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ฯ ศษ 12102560.pdf 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างฯ โครงการประชุมคณะกรรมการ4(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างฯ คก_ประชุมคณะกรรมการ(4) 26092561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างฯ โครงการประชุมคณะกรรมการ3(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างฯ คก_ประชุมคณะกรรมการ(3) 19092561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลัยฯ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ(ศพด.) (ศพด_) จัดซื้อพวงมาลัยฯ คก_วันแม่ 07082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งฯ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ(ศพด.) (ศพด_) จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งฯ คก_วันแม่ 07082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ คก_วันแม่ 03082561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ โครงการสายใยรักครอบครัว(ศพด.) (ศพด_) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ คก_สายใยรักครอบครัว 26072561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการสายใยรักครอบครัว(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาป้ายไวนิล คก_สายใยรักครอบครัว 26072561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารฯ โครงการสายใยรักครอบครัว(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างฯ คก_สายใยรักครอบครัว 26072561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้ฯ โครงการจัดงานไหว้ครู(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้ฯ คก_ไหว้ครู 25062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการจัดงานไหว้ครู(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ คก_ไหว้ครู 22062561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารฯ โครงการประชุมคณะกรรมการ2(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างฯ คก_ประชุมคณะกรรมการ(2) 10052561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารฯ โครงการประชุมคณะกรรมการ1(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างฯ คก_ประชุมคณะกรรมการ(1) 08012561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ โครงการประชุมคณะกรรมการ1(ศพด.) (ศพด_) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ คก_ประชุมคณะกรรมการ 05012561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการประชุมคณะกรรมการ1(ศพด.) (ศพด_) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ คก_ประชุมคณะกรรมการ(1) 05012561.pdf
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article
ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article
ตรวจรับการจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.