ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการทุจริต 62-64.pdf

 

รายงานการติดตามการดำเนินงานป้งกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 รายงานการติดตามแผนฯ 6 เดือน.pdf

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริต.pdf

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.