ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาส1-2561.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ไตรมาส2-2561.pdf

 

 

 

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ไตรมาส3-2561.pdf

 

 

 

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาส4-2561.pdf

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบแสดงฐานะ61.pdf 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงาน61.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาส1-2562.pdf

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาส2-2562.pdf

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 2562.pdf

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 2562.pdf

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.