ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาส1+1.pdf

ไตรมาส1+2.pdf

ไตรมาส1+3.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาส2+1.pdf

ไตรมาส2+2.pdf  

ไตรมาส2+3.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาส3+1.pdf  

ไตรมาส3+2.pdf

ไตรมาส3+3.pdf  

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาส4+1.pdf

ไตรมาส4+2.pdf

ไตรมาส4+3.pdf

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบแสดงฐานะ61.pdf 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงาน61.pdfCopyright © 2013 All Rights Reserved.