ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


มาตรการป้องกันการทุจริต

 ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง มาตรการให้.pdf

ประกาศเรื่องมาตรการเผนแพร่ข้อมูลต่อสาธา.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdfCopyright © 2013 All Rights Reserved.