ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ตรวจรับการจ้าง

ตรวจรับการจ้าง - ปีงบประมาณ 2562

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.26.001 หมู่ที่ 2T-62 26092562.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่(ครั้งที่ 4)T-62 18092562.pdf

ตรวจรับพัสดุ+++โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 7 รายการT-62 16092562.pdf

ตรวจรับงานจ้างต่อเติมที่บังแแดดและห้องเก็บอุปกรณ์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยT-62 06092562(1).pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาT-62 06092562.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการลอกท่อระบายน้ำ ถนนซอยตาลหวาน ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์T-62 21082562.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5/17(มาดี) ชุมชนจันทสาโรT-62 16082562.pdf

ตรวจรับพัสดุ+++โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อT-62 09072562.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนาT-62 28062562(1).pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 32(แยกขวา 2) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกT-62 28062562.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่(ครั้งที่ 2)T-62 26032562.pdf

ตรวจรับพัสดุ+++โครงการติดตั้งเสียงชนิดไร้สาย จำนวน 20 จุดT-62 01032562.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่(ครั้งที่3)T-62 12102561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 5/1(เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)T-62 10102561.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตรวจรับการจ้าง - ปีงบประมาณ 2561

ตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ คสล.ซอยโสมสุวรรณ์ 1-3(เสนอโดยชุมชนท้ายบ้าน)T-61 วางรางระบายน้ำ ซ_โสมสุวรรณ์1-3 26092561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกT-61 ก่อสร้างถนน คสล_พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี 25092561.pdf

ตรวจรับพัสดุ-จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสู่นา 1 ถึงซอยปัทมา (เสนอโดยชุมชนจันทสาโร)T-61 ก่อสร้างถนน คสล_ ซอยสู่นา 1 ถึงซอยปัทมา 21092561.pdf

ตรวจรับพัสดุุ-จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก(บ้านบอล)T-61 บ้านบอล 13092561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่T-61 ลานอเนกประสงค์ 04092561(1).pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย (เชื่อมเขากระทิง) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาT-61 ก่อสร้างถนน คสล_ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย(เชื่อมเขากระทิง) 22082561.pdf

ตราจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10/2 น้อมจิตร์(แยกซ้าย 3) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาT-61 ก่อสร้างถนน คสล_ซ_เทศบาล 10-2 น้อมจิตร์(แยกซ้าย3) 17082561.pdf

ตรวจรับงนจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนจุฬเทพ ชุมชนจันทสาโรT-61 ก่อสร้างถนน คสลฯ ซ_ข้างโรงเรียนจุฬเทพ 16072561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 2)T61 - ปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ (ครั้งที่ 2) - 11072561 .pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย(ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้านT61 - ซ_วรรัตน์แยกซ้าย(ต่อจากของเดิม) 04072561 .pdf

ตรวจรับพัสดุโครงการปูพื้นยางสังเคราะห์ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่T61- ลานกิจกรรม -28052561.pdf

ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอยT61 - ปรับปรุงรถ 83-4287 - 22052561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโรแยกขวา(ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้านT61 ซ_จันทสาโรแยกขวา(ต่อจากของเดิม) - 28032561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านลุงชนะ ชุมชนรวมแปดพัฒนาT61ซ_ข้างบ้านลุงชนะ - 16032561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 32 (แยกขวา) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกT61ซ_เทศบาล 32 - 16032561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068T61 - 05032561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่1)T61 - 21022561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 16(ทรงพล) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกT61 - 12012561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 34 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกT61-10012561.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ ซ.ผาสุกแยกซ้าย (ชุมชนท้ายบ้าน)T61 - 08012561 ซ_ผาสุก.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบางเสร่T1-1 12102560(1).pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยลึกT1-1 16102560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 5/7-1 (ซอยเกี่๋ยวเตี๋ยวเป็ด) ชุมชนรวมแปดพัฒนาT2-1 16102560.pdf

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตรวจรับการจ้าง - ปีงบประมาณ 2560

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโรT1-1 03112559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์ (ตรง) ชุมชนท้ายบ้านT1-1 28102559.pdf

คราจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยพงษ์สุขแยกขวา 3 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกT1-1 21102559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสู่นา 3 ชุมชนจันทสาโรT1-1_ 03102559__(3).pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่3)T1 - 12102559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยพงษ์สุขแยกขวา 3 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกT1-1 17112559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโร (แยกขวา1) ชุมชนท้ายบ้านT1-1 28112559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนเทศบาล 1 เลียบชายหาดบางเสร่T1-1 14122559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้่ำ ซอยมัจฉา ชุมชนจันทสาโรT1-1 11012560______.pdf

ตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่2) จำนวน 8 ตัว (ครั้งที่ 1)T1-1 26012560.pdf

ตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่2)   จำนวน 8 ตัว (ครั้งที่2)T1-1 24022560.pdf

ตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) 

 จำนวน 8 ตัว (ครั้งที่3)T1-1 02032560.pdf 

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน น.อ.สมชาย (แยกขวา1) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาT1-1 10032560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านT1-1 21032560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยเทศบาล19 ชุมชนรวมแปดพัฒนาT1-1 31032560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านคูนสุข 1 ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาT1-1 11042560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสินสงวน(ต่อจากของเดิม) ชุมชนจันทสาโรT1-1 18042560.pdf

ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คันT1-1 24042560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดงกล้วย ชุมชนรวมแปดพัฒนาT1-1 16052560.pdf

ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ครั้งที่ 1)T1-1 24052560.pdf 

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่2)T1-1 01062560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อมซอยเพิ่มสินกับซอยเทศบาล 20 (กมลสุข) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกT1-1 02062560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่T1-1 16072560.pdf

ตรวจรับการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ครั้งที่2) T1-1 27072560.pdf

ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ครั้งที่3)T1-1 03072560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 9/2 ขุมชนรวมแปดพัฒนาT1-1 13072560.pdf

ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นถังขยะ 2 รายการT1-1 18072560(1).pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยลุงเล้ง ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์T1-1 01082560.pdf

ตรวจรับพัสดุ รายการซ่อมแซมระบบประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย จำนวน 21 จุดT1-1 29082560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล9 ชุมชนรวมแปดพัฒนาT-60 06092560.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 3)T1-1 27092560.pdf 

 

ตรวจรับการจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อพักระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาT1 - 09102558.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างร้านเกมส์ ชุมชนเนินบรรพตT1-1 16112558.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านหมอกรแก้ว ชุมชนรวมแปดพัฒนาT1-1 30112558.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กT1-1 2122558.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าไหว-ลุุงชุม ชุมชนท้ายบ้านT1-1 30122558.pdf

ตรวจรับการจ้างโครงการทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่T1-1 12012559.pdf

ตรวจรับพัสดุในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557T1-1 10022559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล หม่ที่2 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดขลบุรีT1-1 23022559.pdf

ตรวจรับพัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัวT1-1 25022559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเสือชาวบ้านสองชั้นบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)T1-1 29022559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อและรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน วิจิตรการ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)T1-1 24022559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบล บางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่1)T1-1 15032559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 32 (ช่วงที่2 และช่วงที่3) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกT1-1 18032559.pdf

ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถตรวจการณ์ดับเพลิง (แบบปิกอัพ) พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ จำนวน 1 คันT1-1 18032559(1).pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดาวทอง1 ชุมชนเนินบรรพตT1-1 25032559-.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อม ซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว - ห้วยลึกT1-1 04042559.pdf

ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อม ซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่ 1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกT1-1 26042559.pdf

ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าหมู่บ้านชื่นสุข ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์T1-1 04052559.pdf

ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 เชื่อม 5/4 ชุมชนเนินบรรพตT2-1 04052559.pdf

ตรวจรับการจัางโครงการก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเมืองธรรม ชุมชนเนินบรรพตT1-1 04052559++.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านยายเม้ยอุปถัมภ์(ต่อจากจองเดิม) ชุมชนท้ายบ้านT1-1 12052559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อม ซอยเทศ่บาล 28-30 (ช่วงที่1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 30 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกTI-1 30052559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มประมงเรือเล็กข้างคอนโด ชุมชนท้ายบ้านT1-1 31052559.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 ชุมชนเนินบรรพด2_ ซอย 52.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยรัศมี ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์1_ซอยรัสมี.pdf

ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเสือชาวบ้านสองชั้นบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)T1-1 28062559.pdf

ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยร่วมสุข ชุมชนจันทสาโรT1-1 07072559.pdf

ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเสือชาวบ้านสองชั้น  บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)T1-1 27072559.pdf
ตรวจรับการจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบตั้ง 2 หน้าพร้อมติดตั้ง ความสูงโดยรวม 7 เมตร ความกว้าง 5 เมตร กรอบรูปลวดลายทำพิมพ์ หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส ตกแต่งสี(โครงเหล็ก) จำนวน 1ซุ้ม ใบตรวจซุ้ม.pdf

 

 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article
ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษาCopyright © 2013 All Rights Reserved.