ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

แผนเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1).pdf

แผน 5 ปี หน้า 1-65.pdf

แผน5ปี หน้า 66-145.pdf

แผน5ปี หน้า 146-192.pdf

แผน 5 ปี แก้ไข (ฉบับที่ 1).pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เปลี่ยนแปลง 4.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แก้ไข ครั้งที่ 2.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แก้ไข ครั้งที่ 3_pdf.pdf

แผนพัฒนาท้องถืิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขครั้งที่ 1/61

แก้ไขครั้งที่ 1.pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

1_แผนพัฒนาสี่ปี 61-64.pdf     

2_แผนพัฒนาสี่ปี 61-64 .pdf 

 3_แผนพัฒนาสี่ปี 61-64 .pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

แผนพัฒนาสี่ปี 61-64 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1.pdf

แผนพัฒนาสี่ปี 61-64 เพิ่่มเติม ฉบับที่ 1.pdf

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที3)

แผนสามปี 60-62 เพิ่มเติม ฉบับที่3.pdf

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562.pdf

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.