ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


KM การสอน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แผนพัฒนา 3 ปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับทีท 3)

แผนสามปี 60-62 เพิ่มเติม ฉบับที่3.pdf

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562.pdf

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ.2561-2564.pdf

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ.2561-2564.pdf

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.