ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


เข้าร่วมลงนาม MOU

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

นางภารดี อินอนงค์  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. หญิงภูมิขวัญ ห่างภัย นิติกรชำนาญการเข้าร่วมลงนาม MOU สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (14 ตำบลนำร่อง) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องแสนสุข 1-2 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

 
กิจกรรมหน้าแรก

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2565 article
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ article
ประกาศระยะเวลาออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ article
พิธีเปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ article
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ห้ามจำหน่ายสุรา
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
การส่งเสริมกีฬาเรือใบในจังหวัดชลบรี
พิธีร้อยรักร้อยดวงใจสานสายใยมุทิตา
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ตอนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ตอนรับคณะดูงานเทศบาลมาบข่า
ตอนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลโนนไทย
โครงการอบรมให้ความรุ้การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน
เปิดบริการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมาแสดงตัวตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ
ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
ตอนรับคณะดูงานจากกาญจนบุรี
ตอนรับคณะดูงานอบต.กฤษณา
ตอนรับคณะดูงานจังหวัดหนองคาย
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน Clean Food Good Tests
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะ
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอนรับคณะดูงาน
ตอนรับคณะดูงาน
เชิญชวนเลือกตั้ง
โครงการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและสิทธิประโยขน์ สวัสดิการต่างๆ
ตอนรับคณะตรวจเยี่ยม
รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีบางเสร่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
การประชุมซักซ้อมแนวทางการรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
การประชุมสภาเทศบาลบางเสร่
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
โครงการบวรร่วมใจสร้างสุขชุมชนคุณธรรม
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กิจกรรมปลูกป่าชายเล
แผนการเลือกตั้งฯ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำคลองบางไผ่
มอบถุงยังชีพ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
โครงการอบรมสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
วันครบรอบยกฐานะเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์
กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
มอบชุดปฏิบัติงาน
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไดย
กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปี 2565
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้
การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
การประชุมร่างเทศบัญญัติประจำปี 2566
กีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอสัตหีบ ประจำปั 2565
ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
การแระชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบำบัดน้ำเสีย
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
ประชุมประขาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี ๓
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรือ่ง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
สรุปการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1
ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
แข่งกีฬาสัมพันธ์อำเภอสัตหีบ ประจำปี 2565
การประชุมสภาเทศบาลบางเสร่
การประชุมสภาเทศบาลบางเสร่
กีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอสัตหีบ ประจำปั 2565
ประชุมร้านค้าชายหาดบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชินี
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยหัวใจ"
การประชุุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมสัมมนาครั้งที่1 และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
วันอาภากร 19 พฤษภาคม 2565
ตรวจคัดกรองโควิด-19 วันเปิดภาคเรียน
วันงดสูบบุหรี่โลก
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำ แม่น้ำ
คณะศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทำบุญกลางบ้านประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
เยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษี
เปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงสงกรานต์
งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท่าเรือ และ เสริมทรายชายหาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ (ครั้งที่1)
การประชุมซักซ้อมการจัดทำบุญประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่ประจำปี2565
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วยใจ"
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ร่วมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น
มอบถุงยังชีพ
กิจกรรมจิตอาสา วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
ตรวจคัดกรองโควิด-19
พิธีอัญเชิญ ''พระเกตุมาลา"หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีชุมชน
กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี ด้วนใจ"
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3
ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล
การตรวจคัดกรองโควิท-19 เทศบาลบางเสร่
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศยกเลิกการเปิดประมูลให้เช่าทางลาดขึ้น-ลงเรือ
เปิดประมูลให้เช่าทางลาดขึ้น - ลงเรือ
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชนและประชาชน
เยี่ยมผู้กักกันตนเอง
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
แบบลงทะเบียนช่วยเหลือฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างฯ
ออกเยี่ยมผู้กักตนเอง
ตรวจ Swab
จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ของเทศบาลตำบลบางเสร่ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล
จิตอาสา"เราทำดีด้วยใจ"
จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
เรียกแถวเคารพธงชาติ เและทำการมอบรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นประจำปี 2564
ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์
ประชุมชี้แจงการกำหนดมาตรการควบคุมนำร่องการท่องเที่ยวฯ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
การประชุมคณะอนุกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
นักกีฬาว่ายน้ำมาราธอน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลงพื้นที่ตรวจดูแลเรื่องความสะอาด
ประชุมดิจิทัล
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ"
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ออกเยี่ยมทักทายพูดคุยและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านในพื้นที่บางเสร่
ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางเสร่
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันลอยกระทง
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำแหลมขาม
พิธีตั้งศาลพระพรหม
ตรวจ Swab เจแบค
ประชุมบ่อบำบัด
แข่งกีฬาภายในเทศบาลฯ
จับฉลากจองล็อคขายของ
มอบของให้ผู้กักตัวฯ
ตรวจ Swab
ตรวจโควิด19
ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เขตบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมแผนการพัฒนาเทศบาลฯ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
การออกสำรวจตรวจสอบที่ดินฯ
ประชุมสภาเทศบาล
เปิดศูนย์พักคอย
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง 8 ครัวเรือน
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ปั้ม ปตท.บางเสร่ ณ เทศบาลตำบลบางเสร่
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง
ออกตรวจหาเชื้อโควิด ร่วมบำรุงพัฒนา
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์พักคอย
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง (ต่อ)
ออกเยี่ยมมอบสิ่งของผู้กักกันตนเอง
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ รพ.สต.บางเสร่ รอบที่ 2
รับมอบแมส อ.สัตหีบ
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ สะพานกลุ่มประมงบางเสร่
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ รพ.สต.บางเสร่
นายกนำทีมเทศบาลลงครัวสนาม
นายกนำทีมเทศบาลลงครัวสนาม
ออกตรวจหาเชื้อโควิด หมู่ที่ 1 บางเสร่
ประชุมสภาเทศบาลฯ
รับมอบของ
ทต.บางเสร่
ประชุมศูนย์พักคอย
ประชุมพิจารณา (ร่าง) งบประมาณฯ
เปิดครัวสนามบางเสร่
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอย
ปล่อยขบวนรถ
ลงพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ฝนตกหนัก
ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
ประชุมการจัดหาวัคซีน
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
แพคใจใส่กล่อง ทต.บางเสร่
ตรวจ LPA เทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ประชุมคณะกรรมการสนันสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสร่
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลงนาม (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน
กำจัดรังแตน และซ่อมแซมป้าย
ชี้แนวเขตและดูเขื่อนระบายน้ำ
กวดขันมาตรการโควิด-19 แคมป์คนงาน
กวดขันมาตรการโควิด-19 ตลาดสดสีเทา และตลาดดิ่ง
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ฯ
ประชุมติดตามแผนฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
แสดงความยินดี
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ฯ
การตรวจหาเชื้อโควิด-19
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"
ประชุมเตรียมแผนการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19
ฉีดวัคซีน โควิด 19
วันอาภากร
แถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
รับมอบของปันใจ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ สถานการณ์โควิด 19
กิจกรรม 5 ส. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่
ปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลบางเสร่
รับมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19
ประชุมหน่วยงานราชการ
คณะผู้บริหารทักทายตามแต่ละกอง
ร่วมแสดงยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
ประชุมสภาครั้งแรก
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ระบบ One Stop Service
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นฯ
กำหนดการพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลาย
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
งดจัดงานสงกรานต์วันไหลบางเสร่ ประจำปี 2564
หนูน้อยท่องไปในโลกกว้าง
เดินรณรงค์เลือกตั้งฯ
อบรมการใช้โปรแกรมฯ
มอบรถจักรยาน
ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ
ประกาศ การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างฯ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือน มกราคม 2564
ทต.บางเสร่เรียกแถวเคารพธงชาติ
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่
เปิดจุดตรวจบริการประชาชนฯ
อัตตราภาษีป้ายตัวใหม่ 2564
การประชุมคณะกรรมการฯ
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นฯ
อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
แจ้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดฯ
อวยพรวันเกิดท่านนายก
เลี้ยงอาหารกลางวัน
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฯ
กำหนดหน่วยเลือตั้งและที่เลือกตั้งฯ
ต้อนรับคณะดูงานฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
ประชุมโครงการก่อสร้างฯ
เหตุเพลิงไหม้
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกฯ
จิตอาสา
ประชุมคณะกรรมการฯ
ประกาศ กำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แถวเคารพธงชาติ
โครงการอบรมส่งเสรมประชาธิปไตย
อบรม อปพร.
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการป้องกันระงับอัคคีภับเบื้องต้น
ประชุมหารือฯ
เทศบัญญัติตลาด ประจำปี 2563
ประชุมผู้สูงอายุ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
อบรมจิตอาสาฯ
จ่ายเงินเยียวยาผู้สูงอายุฯ
เข้ารับมอบถุงยังชีพฯ
การประชุมฯ
ประชุมคณะกรรมการฯ
พัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
การทำผ้ามัดย้อม
อบรมป้องกันฯ
ประกาศรับโอน/ย้าย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
โครงการเพิ่มศักยภาพฯ
ขอเชิญร่วมประชุมฯ
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ
การประชุมซักซ้อมฯ
ประชุมการติดตามแผนฯ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พัฒนาชายหาดบางเสร่
ประชุมการตรวจสอบการขออนุญาตฯ
ประชุมสภาเทศบาลฯ
ประชุมร่างเทศบัญญัติฯCopyright © 2013 All Rights Reserved.