ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


การประชุมซักซ้อมแนวทางการรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางเสร่ ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
กิจกรรมหน้าแรก

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ article
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ article
โครงการเสรืมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
การจัดตั้งกลุ่มผู้นำชุมชน
วันตรุษจีน
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงอบรมและจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
จัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รับมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
วันอาภากร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีปล่อยเต่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับมอบหมายนโยบายการปฎิบัติงานของผู้บริหาร
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประกาศ อำเภอสัตหีบ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการการประสานงานศูนย์ อปพร.
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดีประจำปี 2566
งานปรเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทง
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
การแข่งขันตกปลา
การประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประเพณีลอยกระทง
ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี
ต้อนรับคณะดูงาน
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการเทศบาลปลอดโฟม
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
พิธีแสดงมุทิตาจิต
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ
ประกาศระยะเวลาออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
พิธีเปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ห้ามจำหน่ายสุรา
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
การส่งเสริมกีฬาเรือใบในจังหวัดชลบรี
พิธีร้อยรักร้อยดวงใจสานสายใยมุทิตา
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ตอนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ตอนรับคณะดูงานเทศบาลมาบข่า
ตอนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลโนนไทย
โครงการอบรมให้ความรุ้การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน
เปิดบริการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมาแสดงตัวตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ
ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
ตอนรับคณะดูงานจากกาญจนบุรี
ตอนรับคณะดูงานอบต.กฤษณา
ตอนรับคณะดูงานจังหวัดหนองคาย
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน Clean Food Good Tests
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะ
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอนรับคณะดูงาน
ตอนรับคณะดูงาน
เชิญชวนเลือกตั้ง
โครงการอบรมระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและสิทธิประโยขน์ สวัสดิการต่างๆ
ตอนรับคณะตรวจเยี่ยม
รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีบางเสร่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
การประชุมสภาเทศบาลบางเสร่Copyright © 2013 All Rights Reserved.