ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางเสร่ รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมรับทราบปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยกรรมการการเลือกตั้ง (ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ชั้น 2
กิจกรรมหน้าแรก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง article
ต้อนรับคณะดูงาน article
โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม article
โครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
วันท้องถิ่นไทย
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประชุมประชาคม โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมพิมม์ลายผิวจราจร
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
ประชุมสัญจร
โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำชุมชน
วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2566
งานคล้ายวันมรณะภาพปีที่ 51 หลวงพ่อทองอยู่ จนทสาโร
โครงการอบรมด้านคหกรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชน
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชนและประชาชน
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดีประจำปี 2566
ต้อนรับคณะดูงาน
ต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู๋บ้านแกนนำสุขภาพ
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู๋บ้านแกนนำสุขภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการเสรืมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
การจัดตั้งกลุ่มผู้นำชุมชน
วันตรุษจีน
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนท้องถิ่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงอบรมและจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน มกราคม
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
จัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รับมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงานประจำปี 2566
วันอาภากร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีปล่อยเต่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับมอบหมายนโยบายการปฎิบัติงานของผู้บริหาร
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประกาศ อำเภอสัตหีบ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการการประสานงานศูนย์ อปพร.
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดีประจำปี 2566
งานปรเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทง
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
การแข่งขันตกปลา
การประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ประเพณีลอยกระทง
ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี
ต้อนรับคณะดูงาน
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการเทศบาลปลอดโฟม
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
พิธีแสดงมุทิตาจิต
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ
ประกาศระยะเวลาออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
พิธีเปิดอาคารหอประชุม อบจ.ชลบุรี-สัตหีบ ร่วมใจ
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ห้ามจำหน่ายสุรา
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
การส่งเสริมกีฬาเรือใบในจังหวัดชลบรีCopyright © 2013 All Rights Reserved.