https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ต้อนรับคณะดูงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ต้อนรับคณะดูงาน

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง  เอี่ยมดี  นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่  มอบหมายให้ ดร.เพ่ง  บัวหอม ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเทพนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการระบบท้องถิ่นดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) 
เทศบาลตำบลบางเสร่ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งกิจกรรมหน้าแรก

ต้อนรับคณะดูงาน article
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันวชิราวุธ
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ต้อนรับคณะดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
นายกลงพื้นที่
พิธีถวายผ้าพระกฐิน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ต้อนรับคณะดูงาน
เปิดศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
ต้อนรับคณะดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
ต้อนรับคณะดูงาน
พิธีปิดการแข่งขันตกปลา
พิธีเปิดการแข่งขันตกปลา
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการประกวด นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566
แบบยื่นยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ประชุมกรรมการชุมชน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ประชุมสภา
วันพระราชทานธงชาติ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข"
โครงการกิ่งกาชาดสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
พิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 96 ปี
ต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ สื่อมวลชน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมร้านค้าชายหาดบางเสร่
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
ต้อนรับคณะดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
ประกาศกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
การจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน
ประชุมคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบแผน/โครงการ
การประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล
ต้อนรับคณะดูงาน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการช่วยเหลือประชาชน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับคณะดูงาน
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียเทศบาลบางเสร่
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู อาจารย์ และครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการเกิดโรคระบาดในโรงเรียน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
ประชุมสภา
โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
รักษ์ทะเล รักษ์หาด รักษ์เกล็ดแก้ว
ต้อนรับคณะดูงาน
กิจกรรมกีฬาภายในผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเสร่
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา
แห่เทียนเนี่องในวันเข้าพรรษา
โครงการกิจกรรม 5 ส.
วันคล้ายวันสถาปนา-หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น
พิธีปิดโครงการ ซัมเมอร์แคมป์
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในท่อใยหิน
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา โครงการที่ขอรับเงินอุดเหนุน
โครงการซัมเมอร์ แคมป์
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและคนพิการ
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน
โครงการ รักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ต้อนรับคณะดูงาน
โครงการสายใยรักครอบครัว
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โครงการช่วยเหลือประชาชน
ประชุมประจำเดือน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มอบนโยบาบการปฏิบัติงาน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการค่ายเยาวชน รักเรียนรักรู้
โครงการค่ายเยาวชน รักเรียนรักรู้
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่Copyright © 2013 All Rights Reserved.