ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
VDO บางเสร่
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ผลสอบราคา / ผลประกวดราคา article

ปีงบประมาณ

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 16092562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 10092562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้ที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางสร่(ครั้งที่ 4) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 04092562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย มีล้อฝาเรียบ ขนาดความจุ 660 ลิตร จำนวน 10 ใบ ถังรองรับขยะมูลฝอย มีล้อฝาเรียบ ขนาดความจุ 40 ลิตร จำนวน 15 ใบ W-62 21082562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 16082562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 3) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 --24072562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9/1(ช่วงที่ 1) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - W-62 24072562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างต่อเติมที่บังแดดและห้องเก็บอุปกรณ์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 22072562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้ที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางสร่(ครั้งที่ 3) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 17062562.pdf

ผู้ขนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 28 (ร่วมมิตร 1) เสนอโดยชุมขนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 14062562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างลอกท่อระบายน้ำ ถนนตาลหวาน(ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะW-62 03072562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5/17 (มาดี) (ชุมชนจันทสาโร)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW-62 27072562__.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบางเสร่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 22052562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการออกแบบใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 27052562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 9  ชุมชนรวมแปดพัฒนา (ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 23052562 .pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ซอยเทศบาล 10 ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 07052562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 25042562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวจราจรและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นฯ(วิธีคัดเลือก)W-62 19042562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 26032562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้ที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางสร่(ครั้งที่ 2) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 13032562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อเครื่องทำสำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่องW-62 12032562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 32 (แยกขวา 2) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)W-62 28022562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ซอยคลังปลา ชุมชนรวมแปดพัฒนา(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)W-62 07022562--.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 20 จุดและรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ(โดยวิธีคัดเลือก)W-62 07022562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 06022562.pdf

ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 44 รายการผลขายทอดตลาดปี 61 - 05022562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปี 2562 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 31012562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ขั้น (โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW-62 14012562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 3 คัน (โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมขนฯลฯ)W-62 13122561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - โครงการจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW-62 21112561(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดบางเสร่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-62 15112562.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW-62 31102561.pdf

ผู้ขนะการเสนอราคา - ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาจงW-62 30102561(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-62 25102561(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62-4 01102561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62-3 01102561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62-2 01102561 .pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-62 01102561.pdf

ปีงบประมาณ 2561

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศ่บาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 3)(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W-61 24092561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - 18092561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างจัดทำคู่มือประชาชน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - 07092561.pdf

ผู้ขนะการเสนอราคา - จัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - 02082561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง , วัสดุดับเพลิง จำนวน 6 รายการW61 - 03072561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่ 2) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61- 31052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพูนศรี ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ( โดยวิธีคัดเลือก )W61-(วิธีคัดเลื้อก)___28052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/1 ชุมชนรวมแปดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W61-ซ_51 24052561.pdf

ผู้ขนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนจุฬเทพ ชุมชนจันทสาโร (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-24052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-17052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลบางเสร่ ทะเบียน ขม 5809 ชลบุรี(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61- 10052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงไฟฟ้าย่อย(เชื่อมซอยเขากระทิง) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61-3 01052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำ คสล.ซอยโสมสุวรรณ์ 1-3 ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61-2 01052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสู่นา 1 ถึง ซอยปัทมา ชุมขนจันทสาโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61-1 01052561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย(ต่อจากของเดิม) เสนอโดยชุมชนท้ายบ้าน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-2 23042561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10/2 น้อมจิตร์ (แจกซ้าย 3) ชุมขนร่วมบำรุงพัฒนา(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61- 23042561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อชุมขนเทศบาลตำบลบางเสร่(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - 30032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 2 รายการ(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-2 -29032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปูพื้นยางสังเคราะห์ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 29032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 14032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายาเลขทะเบียน  83-4287 พร้อมติดตั้งเครื่องยกเทถังรองรับขยะมูลฝอย(โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61 06032561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068W61-ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-8068(26022561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 - ผลย่อจขยะ(1)05022561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 01022561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สามาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 24012561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโรแยกขวา(ต่อจากของเดิม) ชุมชนท้ายบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)We-bid 15012561.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน แกนนำสุขภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 09012561.pdf 

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านลุงชนะ ชุมชนรวมแปดพัฒนา (ด้วยวิธีเฉพาะเจาจง)W61 - 27122560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 32(แยกขวา) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึก (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 27122560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่และโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61 31102560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ ชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W61 1-1 16102560.pdf

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ปีงบประมาณ 2560 

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีใส ชุมชนท้ายบ้านW1-1 04102559.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปัทมา ชุมชนจันทสาโรW1-1 04102559(1).pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านคูณสุข 1 ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาW1-1 25112559.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน น.อ.สมชาย(แยกขวา 1) ชุมชนร่ามบำรุงพัฒนาW1-2 25112559.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป้นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่2)W1-2 19122559.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยเทศบาล 19 ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 28122559.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสินสงวน (ต่อจากของเดิม) ชุมชนจันทสาโรW1-127012560a.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์แยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านW2-127012560a.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดงกล้วย ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 10022560(1).pdf

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดาW1-1 23022560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล9/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 03042560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระหว่างทางเชื่อมซอยเพิ่มสินกับซอยเทศบาล 20 (กมลสุข) ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกW2-1 03042560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในหมู่บ้านสิริศา 5,7 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW1-1 12042560.pdf

ผลการประกวดราคา - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 9 ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 19042560.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุในโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560W1-1 25242560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยฟ้าใส ชุมชนจันทสาโรW1-1 02052560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 04052560.pdf

ผลตกลงราคา - ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่W1-1 11052560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)W1-1 18052560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างรถบัสปรับอากาศโครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน(กองสาธารณสุข)W1-1 25052560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยผาสุก ชุมชนท้ายบ้านW1-1 02062560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยลุงเล้ง ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W1-1 08062560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 5/7-1(ซ.ก๋วยเตี๋ยวเป็ด) ชุมชนรวมแปดพัฒนาW1-1 12062560.pdf

ผลตกลงราคา - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเป็นถังขยะ 660 ลิตร และ  240 ลิตร จำนวน 2 รายการW1-1 14072560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสัญญาณเสียงไร้สาย จำนวน 21 ตัวW1-1 22082560.pdf

ผลตกลงราคา - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2560W1-1 22082560(1).pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยผาสุกแยกซ้าย ชุมชนท้ายบ้านW1-1 29082560.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล16(ทรงพล) ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW1-1 31082560(1).pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 34 ชุมชนเกล็ดแก้วห้วยลึกW1-1 04092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างซ่อมแซมรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 12092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างปรับปรุงพื้้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ (ครั้งที่3)W1-2 14092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างซ่อมแซมคันคลองห้อวลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW1-2 21092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW1-2 25092560.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงW1-2 25092560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W2561 1-2 28092560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อาหารกลางวัน) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W61-1-1 29092560.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)W2561 1-2 29092560.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านหมอกรแก้ว ชุมชนรวมแปดพัฒนาPP1-3 11092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อพักระบายน้ำ ซ.เทศบาล7/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาPP2-3 11092558.pdf

เผยแพรหลักเกณฑ์ในการพิจารณา่คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านเกมส์ ชุมชนเนินบรรพตPP3-3 11092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.หลังบ้านหมอกรแก้ว ชุมชนรวมแปดพัฒนา W1-1 11092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อพักระบายน้ำ ซ.เทศบาล 7/2 ชุมชนรวมแปดพัฒนาW2-1 11092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างร้านเกมส์ ชุมชนเนินบรรพตW3-1 11092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงกรจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559PP1-3 16092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559PP2-3 16092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลื้อกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559PP3-3 16092558.pdf

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการจ้างเหมาเอกขนรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559PP4-3 16092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559W11-1 16092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559W2-1 16092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศ่บาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559W3-1 16092558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะและตลอดแนวชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559W4-1 16092558.pdf

ผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านวิจิตรการ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)WE-a 1-1 28082558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 24092558.pdf

ผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเสือชาวบ้านสองชั้น บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)WE-a 1-1 29092558.pdf

ผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณWE-a 2-1 29092558.pdf 2559(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 32 (ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3)  ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW1-1 09112558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระหว่างทางเชื่อม ซอยเทศบาล 28-30 (ช่วงที่ 1-6) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล30 ชุมชนเกล็๋ดแก้ว-ห้วยลึกW1-1 18112558.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่W1-1 20112558.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557W-1 25122558.pdf

ผลการประมูลเช่าร้านค้าเคลื่อนที่ริมถนนชายหาดบางเสร่ ขนาด 3 X 3 ม. จำนวน 1 หลัง ของเทศบาลตำบลบางเสร่W-1-1 28122558.pdf

ผลการประมูลเช่าห้องน้ำจุดบริการท่องเที่ยวขนาด 6.5 ม. X 16 ม. จำนวน  1  หลัง  ของเทศบาลตำบลบางเสร่W2-1 28122558.pdf

ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยร่วมสุข ชุมชนจันทสาโรW1-1 05012559.pdf

ผลตกลงราคา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยดาวทอง 1W2-1 05012559+.pdf

ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถตรวจการณ์ดับเพลิง (แบบปิกอัพ)ฯW1 07012559.pdf 

ผลการประมูลเช่าห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะ ขนาด 9 ม.x8 ม. จำนวน 1 หลังW1 09022559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นถังขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการW1-1_ 17022559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่1)W1-1 23022559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มประมงเรือเล็กข้างคอนโด ชุมชนท้ายบ้านW1-1 01032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านยายเม้ยอุปถัมภ์(ต่อจากของเดิม) ชุมขนท้ายบ้านW1-1- 03032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 เชื่อม 5/4 (ต่อจากของเดิม)W1-1 10032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเมืองธรรม ชุมชเนินบรรพตW2-1 10032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าหมู่บ้านชื่นสุขW3-1 10032559.pdf

ผลตกลงราคา - โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5/2 ชุมชนเนินบรรพตW1-1 16032559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยรัศมี ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์W1-1 05042559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสู่นา 3 ชุมชนจันทสาโรW1-1 14072559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทสาโร (แยกขวา1) ชุมชนท้ายบ้านW1-1 08082559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรัตน์ (ตรง) ชุมชนท้ายบ้านW2-1 08082559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ ซอยพงษ์สุขแยกขวา3 ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึกW3-1 08082559.pdf

ผลประกวดราคา - โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนเทศบาล1 เลียบชายหาดบางเสร่WE1-1 25082559.pdf

ขอยกเลิกประกาศสอบราคา - โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 10 (บริเวณทางผ่านร้านเจ๊สมถึงบ้านผู้ใหญ่วินัย) ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนาEP1-1 27092559.pdf

ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560W1-1 27092559.pdf

ผลการสอบราคา - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมัจฉา ชุมชนจันทสาโรW1-1 28092559.pdf

ผลประกวดราคา - โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) WE1-1 28092559.pdf

 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article
ตรวจรับการจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - สำนักปลัดฯ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองสาธารณสุข article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม่เกิน 100,000 บาท - กองศึกษาCopyright © 2013 All Rights Reserved.