https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray เอกสารการความรู้ปลัด
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


เอกสารการการจัดการความรู้ KM
ธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่


KM  
Dr.Peng Buahom

 ดาวน์โหลดเอกสารการการจัดการความรู้ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่  ในการสอน

สัปดาห์ที่ ๑       ประมวลรายวิชา GG&NPM1111(1).doc

สัปดาห์ที่ ๒    ครั้งที่  1 2 GG ธรรมาภิบาล สอน ครั้งที่ 1 17 มค 58.ppt   ซีท 2  สอนครั้งที่ 2 ซีท 2.ppt

สัปดาห์ที่ ๓    ครั้งที่ 3  3 GoodGovernent ครั้งที่ 2 17 01 2015.ppt

สัปดาห์ที่ ๔    ครั้งที่ 4  4 คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล อปท 31 01 2015.ppt

สัปดาห์ที่ ๕    ครั้งที่ 5  5 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล.ppt   ตัวนี้ ตัดลงอีก ใช้สอน 5 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล สอน 7 กพ 58.ppt

สัปดาห์ที่ ๖   ครั้งที่ 6  6 หลักธรรมาภิบาลและแนวคิดพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.ppt  ตัวนี้ตัดสั้นลง ใช้สอน 6 หลัก GG และแนวคิดพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอนตัวนี้.ppt

สัปดาห์ที่ ๗   ครั้งที่ 7  7 GG กับการพัฒนาประเทศ.ppt     แถม ไม่สอน7 สป 7 ธรรมาภิบาลภาครัฐ.ppt


 

งานเดียว  ให้นิสิตศึกษา การใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กรของท่านที่ ทำงานอยู่ (หรือ ที่ไม่ทำงาน ให้ศึกษาจากองค์กร อื่น )  โดยทำการ เขียน ไม่ต้องพิมพ์ มา อย่างน้อย 5 หน้า  เอ 4 ส่งก่อนสอบกลางภาค  ให้ได้ ( คะแนน หลักความรับผิดชอบ 5 คะแนน)

งานกลุ่ม 10 คน  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎ๊ และ หลักธรรมาภิบาล มา 1  งานวิจัย  โดยการจัดทำเป็น สไลด์ นำเสนอ ไม่เกิน 15 แผ่น โดยองค์ประกอบ ตามบทต่าง ๆๆ ในงานวิจัย นั้น ๆ  นำเสนอ ก่อนสอบกลางภาค  5 คะแนน


 

สอบกลางภาค  ให้ดูพรฎ ปี 2546 ให้มาก ๆๆ  ชุดที่ 6  เกือบทุก มาตรา  ชุดอื่น ปะปราย ง่าย ๆๆ  ความหมาย คำนิยาม ธรรมาภิบาล  ที่มา การประยุกต์ใช้  1 มีนาคม 2558 เจอกัน บ่ายโมง  มีอะไร สื่อสาร กะ อาจารย์ ได้ ทุกทาง อย่าเกรงใจ   จำนวน 80 ข้อ ง่าย ๆๆ  และ ข้อเขียน ก็ ง่ายต่อ การตอบ ธรรมาภิบาล


 

สัปดาห์ที่ 9    ครั้งที่ 9 9 ความหมายของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่.ppt

สัปดาห์ที่ 10  ครั้งที่ 10 10 ธรรมาภิบาล หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่.ppt

สัปดาห์ที่ 11   ครั้งที่ 11 11 New Public Management กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารภาครัฐ(1). 

สัปดาห์ที่ 12  ครั้งที่ 12 12 สอน การบริหารงานบุคคลกับการจัดการภาครัฐแนว.ppt

สัปดาห์ที่ 13  ครั้งที่ 13 13 จริยธรรมของการบริหารภาครัฐแนวใหม่-โกวิทย์.pdf   ใช้สอน 2 ชุด ต่อกัน  13 ชุด 13 1.ppt   13 ชุด 13 2.ppt

สัปดาห์ที่ 14 ครั้งที่ 14 - 15   14 15 สอน GG NMP สรุป นำเสนอรายงาน.ppt

สัปดาห์ที่ 15       นำเสนอรายงานศึกษาอิสระ

สัปดาห์ที่  16       สอบปลายภาค

 

งานศึกษาอิสระ  มีหัวข้อดังนี้

หัวข้อที่ 1. Managerialism  หรือ ลัทธิการจัดการ ลัทธิการจัดการ (Managerialism).ppt

หัวข้อที่ 2. Entrepreneurial Governance  หรือ รัฐบาลเชิงประกอบการ Entrepreneurial Governance .ppt

หัวข้อที 3. Post - Bureaucratic Organization  หรือ การจัดการหลังระบบราชการ คือ รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับผู้ปฎิบัติ Post Bureanization Organization .ppt  DOC Post Bureanization Organization .doc

หัวข้อที่ 4. Result Based Management (RBM) หรือ การบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ RBM.ppt

หัวข้อที่ 5. Strategic Management (SM) หรือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือ เชิงยุทธศาสตร์ การจัดการเชิงกลยุทธ์.ppt

หัวข้อที่ 6. Public Sector Management Quality Award (PMQA)  หรือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA.doc

หัวข้อที่ 7. OeganizationalGovernnance  (OG)  หรือ นโบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี  Organization Governance (OG).doc บรรยายOrganizational Governance (OG).ppt

หัวข้อที่ 8. Key Peformence Indicators  ( KPI)  หรือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัตราชการของส่วนราชการ Key Performance Indicators (KPI).ppt

หัวข้อที่ 9. Balanced Scorecard  ( BSC) BSC pp.ppt

หัวข้อที่ 10. CEO หรือ การบริหารราชการแบบบูรณาการ การบริหารแบบ CEO.doc

หัวข้อที่ 11.One Stop Services  หรือ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICES การให้บริการแบบเบ็จเสร็จ ณ จุดเดียว.ppt

 


ตัวอย่าง  งานวิจัย   เล่มสี เหลือง คืองานวิจัย   ค้นหา http://chonlinet.lib.buu.ac.th/opac/index.html 

001 เค้าโครงงานวิจัย ธรรมาภิบาลกับการจัดการชายหาดบางเสร่ Bangsaray research.doc 
002 บรรยาย ธรรมาภิบาลบางเสร่ C2 บางเสร่ GG ชายหาด.pdf

003 บรรยาย นิสิตฝึกงาน  Pre-Practical Training  DOC สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการฝึกงาน.doc

004 บรรยาย การสื่อสารสาธารณะ สรุปวิชาเรียนกลุ่ม 8 (วันที่ 1 กย_ 58).pdf
005 บรรยาย งบประมาณ อปท  นิสิต ม บูรพา   การจัดการงบประมาณ(ปรับปรุงปี.ppt การจัดการงบประมาณ อ เพ่ง.ppt  4_ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ.ppt

006 การงบประมาณแบบมุ่งผลลัพท์  บรรยาย งบประมาณมุ่งผลลัพท์.ppt  กลไกการคานอำนาจระหว่าง สภาเทศบาล กับ นายกเทศมนตรี.doc

007 บรรยาย การบริหารภาคท้องถิ่นและการจัดการน้ำเสีย หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่น 79 โดย ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัด ทต.บางเสร่ การจัดการน้ำเสีย PPP ช่วง 1.ppt   และ การบริหารสาธารณะแนวใหม่ (New บรรยาย ปลัด รุ่น 79 .ppt