https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray เทศบาลตำบลบางเสร่
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


พิธีมุทิตาสักการะicon

  2024-02-20

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธี มุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสมงคลที่ พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง
ต้อนรับคณะดูงาน

  2024-02-13

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 163 โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในด้าน การบริหารจัดการงานธุรการ (e-Office) และการนำนวัตกรรมมาให้บริการประชาชน (e-Service) ณ เทศบาลตำบลบางเสร่
เทศบาลตำบลบางเสร่ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
ต้อนรับคณะดูงาน

  2024-02-09

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลแคมป์สน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในด้านท้องถิ่นดิจิทัล เทศบาลตำบลบางเสร่ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
เทศกาลตรุษจีน

  2024-02-09

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.19 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และ ศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่
รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น

  2024-02-06

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ กองคลังเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับ และ รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น จาก คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชลบุรี สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ชั้น 2
ต้อนรับคณะดูงาน

  2024-02-06

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นายธนพงษ์ กองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในด้านการทำหัตถกรรมผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม ณ กลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ สวนสาธารณะชายหาดบางเสร่ เทศบาลตำบลบางเสร่ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
การประเมินอายุุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์

  2024-02-06

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการแพทย์ โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ลงพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดการประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย โครงการวิจัย เรื่องการประเมินอายุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร์และสมรรถภาพทางกายของประชากรไทยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปในเขตบริการสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยมีบุคลากรเทศบาลตำบลบางเสร่ และ ประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางเสร่
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  2024-01-24

 เทศบาลตำบลบางเสร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต้อนรับคณะดูงาน

  2024-01-19

 วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นายประจักษ์ ศรีจินดา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 162 โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในด้าน การบริหารจัดการงานธุรการ (e-Office) และการนำนวัตกรรมมาให้บริการประชาชน (e-Service) ณ เทศบาลตำบลบางเสร่
เทศบาลตำบลบางเสร่ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
ต้อนรับคณะดูงาน

  2024-01-18

 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ตามโครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำในท้องถิ่น 7 โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ด้านศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ เทศบาลตำบลบางเสร่
เทศบาลตำบลบางเสร่ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ

  2024-01-18

 วันที่ 17 มกราคม 2567

เวลา 09.00 น.
- พ.อ.จักรพงศ์ พันธ์ุมงคล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ(ท.) , พ.อ.หญิง ปวีณา ญาณประภาส หน.ฝ่ายนโยบายแผน , พ.ต.จุลรี นามฝาง รอง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน , นายประจักษ์ ศรีจินดา รองนายกเทศมนตรี ทต.บางเสร่ และ น.ส.สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ทต.บางเสร่ ร่วมการประชุมแถลงผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ และการแถลงผลการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับตำบล" ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 402-403
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.)
-หัวข้อชี้แจงดังนี้
1. ประเมินสภาพปัญหาทั้ง 17 ประเด็น ที่มีในพื้นที่ตำบล พร้อมทั้งระบุความรุนแรงของปัญหาให้ชัดเจน
2. กำหนดแนวทางความคิดและวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน ทั้งระยะ 1 ปี และระยะ 1-3 ปี พร้อมทั้งกำหนดหน่วยงาน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยรับผิดชอบร่วม
3. การจัดทำแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยรับผิดชอบร่วมพร้อมทั้งความต้องการงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา
4. แนวทางการดำเนินการ/การขับเคลื่อน
- การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียยร้อย
ต้อนรับคณะดูงาน

  2024-01-16

 วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในด้าน ระบบท้องถิ่นดิจิทัล
เทศบาลตำบลบางเสร่ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
งานวันเด็กแห่งชาติ

  2024-01-12

 วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของโรงเรียนจุฬเทพ ณ โรงเรียนจุฬเทพ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมแจกของรางวัลและขนมให้กับเด็กๆ ด้วย
งานวันเด็กแห่งชาติ

  2024-01-12

 วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางเสร่ นำขนมไปแจกให้กับเด็กๆด้วย
งานวันเด็กแห่งชาติ

  2024-01-12

 วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของโรงเรียนเกล็ดแก้ว ณ โรงเรียนเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมเป็นเกียรติมอบของขวัญวันเด็ก และ ของรางวัล ให้กับเด็กนักเรียนด้วย
ประชุมจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2024-01-10

 วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย นางสาวณฤดี ฉิมวิเศษ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายยุทธเดช สกุลทอง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

  2024-01-08

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

ทำบุญสำนักงาน

  2024-01-05

 วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นายชิน แก้วสังข์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Traffy Fondue

 Traffy Fondue ใช้งานง่าย ไม่มีมีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ประชาชนผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องมีเบอร์หน่วยงาน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพียงเข้าแอปพลิเคชันไลน์ แล้วเพิ่มเพื่อน ID @traffyfondue ก็จะสามารถพิมพ์แจ้งปัญหาได้ทันทีที่หน้าแชต เช่น พิมพ์แจ้งว่า 'พบปัญหาถนนชำรุด' หรือ 'ได้กลิ่นสารเคมี' เป็นต้น

More...
หลวงพ่อทองอยู่icon

ประวัติ พระอธิการทองอยู่ จนทสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม) หลวง พ่อทองอยู่ นามสกุล บุญเรือง เกิดที่บ้านบางเสร่ บิดาชื่อ ผึ้ง มารดาชื่อ ฮุ่น เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2430 ปีชวด วันอังคารขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 มีพี่น้องรวม 8 คน

More...
วัดสามัคคีบรรพตicon

ประวัติและความเป็นมา... เมื่อปีพุทธศักราช 2491
หลวงพ่อพระอธิการทองอยู่ จนทสาโร  แต่เดิมแล้วท่านมิได้มี
แนวคิดที่จะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น " วัดสามัคคีบรรพต "

More...


แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  2013-10-08

 

More...


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ icon
  2013-09-30

 ชื่อ

More...


ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ icon
  2013-09-30

ชื่อ

More...


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๗ icon
  2013-09-30

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ ก่อนดูรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ด้านใน

More...
ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี ประจำปี 2556

  2013-10-22

งานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 152 ประจำปี 2566 “หนึ่งเดี่ยวในไทย หนึ่งเดี่ยวในโลก” ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในวันนี้... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2849035/

More...
ชื่อกิจกรรมที่ 1icon

  2013-09-30

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...
ชื่อกิจกรรมที่ 2icon

  2013-09-30

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...