-ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชน เขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกันตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบางเสร่ โดยการสแกน QR-Code แล้วประเมินทันที