https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray เอกสารงานวิจัย บทความ
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


การจัดการความรู้

     
 

ประวัติของผู้วิจัย
 
ชื่อ  นามสกุล            จ.อ.ดร.เพ่ง  บัวหอม                 
วัน/เดือน/ปีเกิด         19 กุมภาพันธ์  XXXX
 ภูมิลำเนา                      ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
การศึกษา        

q              นิติศาสตร์บัณฑิต น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

q          รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
     การบริหารจัดการ)มหาวิทยาลัยบูรพา

q       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.(ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

q       หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
     ด้านนโยบายสาธารณะด้วยสันติวิธีรุ่นที่5สถาบันพระปกเกล้า

q       หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 3  สถาบันพระปกเกล้า

                             q       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
                          รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
                 q       นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
                 q       หลักสูตรประก่ศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
                 q       หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ปบถ3) สถาบันพระปกเกล้า
                 q       หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจโลก สถาบันพระปกเกล้า

 
ตำแหน่ง           ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่  (นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง )

ตำแหน่งพิเศษ                อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ทำงาน   สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250    
 
ผลงานทางวิชาการ

001 Failure in Conflict Management Concerning Pollution Problems betweenGenco Factory and Industrial Community in Rayong Province  001 คลิ๊ก Failure in Conflict Management.doc

002 กระบวนการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งชุมชน COMMUNITY CONFLICT MEDIATION PROCESS   002 คลิ๊ก mediatiom.doc

 002.1


003 cv ประวัติผู้วิจัย  Dr_Peng Buahom.doc

004 รายงานการศึกษา โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี pok คลิ๊ก.doc

005 บทที่ 1 Chapter 1.doc

006 บทที่ 2 Chapter 2.doc

007 บทที่ 3 Chapter 3.doc

008 บรรณานุกรม Record 1.doc

009 กลุ่ม 4 ฝนหลวง group 4.doc

010 ศัพท์สิ่งแวดล้อม definition.doc

011 บรรยายสรุปงานต่อ กปร 011 1presents en .ppt  011 2 present 2.ppt 011 3 present 3.ppt
.
.....................................................................................................................................................................................

004 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ppt 2 Bangsaray.ppt
005 สถานะการณ์ชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรี 
ppt chonburi 2.ppt  ข้อมูลการจัดเก็บชายฝั่ง 

006 เอกสารบรรยาย ภาษี อปท 3 ตัว.pptอบต.แสมสาร คำพิพากษาฎีกาที่ ภาษี.doc 

007 KM กฎหมายใหม่ (15-16 ตุลาคม 2558) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

0071 ดร.เพ่ง บัวหอม บรรยาย พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ.ppt
0072 
พรบ.ควบคุมการขอทานและคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง.ppt
0073 
พรบ. อำนวยความสะดวก (บรรยายรวม fnl).ppt
0074 
หอพัก 3.ppt
0075 
ITA Intranal Extranal.ppt   
0076 
Evidace Based ITA.ppt

งานอบรมสัมมนา ที่มีคุณค่า เอามาแชร์กัน
001 โอวาทปิดการอบรม ปธก รุ่นที่ 17  ของท่าน รศ.วุฒิสาร ตันไชย 25 พ.ย.58.pdf
.
................................................................................................................

รายงานการศึกษา เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการจัดการชายหาดบางเสร่
001 บทที่ 1 บทนำ001 บทที่ 1 บทนำ _น.pdf
002 บทที่ 2 บริบทแห่งความสำเร็จ 002 บทที่ 2 บริบทแห่งความสำเร็จเมืองน่าอยู่_น.pdf
003 บทที่ 3 ก้าวต่อไปเมืองน่าอยู่003 บทที่ 3 ก้าวต่อไปในอนาคตเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน_น.pdf
004 บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ004บทที่ 4 สรุปข้อเสนอการพัฒนาและการปฏิรูป.pdf
005 บทคัดย่อ 000 คัดย่อ สารบัญ _น.pdf
..............................................................................

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน.pdf  

.............................................................................................................
รายงานผลการศึกษาดูงาน จ.เชียงราย
0013 ความท้าทาย เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย.pdf
0023 การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม พื้นที่ตำบลแม่สาย.pdf

รายงานการศึกษาดูงานประเทศฟิลิปปินส์
001 ADB 7 Feb 2018.pdf การดูงานธนาคารพัฒนาเอเชีย
002 University of Philippines 8 Feb 2018.pdf มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ 
บทบาทและจุดยืนของฟิลิปปินส์ในอาเซียนและประชาคมโลก

003 PIDS 7 Feb 2018.pdf Philippine Institute for Development Studies


รายงานการศึกษาดูงานประเทศเกาหลี และญี่ปุ่น เราได้เดินทางตามหลักสูตรการออกแบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในยุคดิจิทัลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร. คลิ๊ก รายงานการศึกษาอบรม เกาหลี ญี่ปุ่น.pdf


รายงานการออกแบบเมืองบางเสร่ ที่ท่องเที่ยวของคนยุคใหม่ EEC.doc คลิ๊ก   จากการพูดคุย เราเริ่มจากการทำให้ของเก่าดีขึ้น เป็นการพัฒนาจากฐานเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนชาวบ้านตามไม่ทัน