https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray การขออนุญาตปลูกสร้าง
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


การขออนุญาตปลูกสร้าง
การขออนุญาตปลูกสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

 
แบบฟอร์มต่างๆ


1. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน ขออนุญาตกอ่สร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร bspermit-1.pdf

2. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมอาคาร  bsassure-1.pdf

3. แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร  bspermit-2.pdf

4. แบบฟอร์ม คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  bspermit-3.pdf

5. คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  รื้อถอน เคลื่อนย้าย ดัดแปลงใช้ที่จอดรถ กลับรถ  แบบ ข. 5  bspermit-4.pdf

6. แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.6  bspermit-5.pdf

7. แบบฟอร์ม คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  แบบ ข. 4  bspermit-6.pdf

8. แบบฟอร์ม คำขออนุญาต เคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข. 2   bspermit-7.pdf

9.แบบฟอร์ม คำขอโอนอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร  รื้นถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร  แบบ  ข. 8  bspermit-8.pdf