https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


ปีงบประมาณ 2566

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ประจำปี 2566 นำมันงานบริหาร.pdf

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี 2566 น้ำมันงานกำจัด.pdf

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปิดเครื่องเสียงและขนอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ประจำปี 2566 จ้างเปิดเครื่องเสียง.pdf

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลข 83-8068 ชลบุรี ประจำปี 2566ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83-8068.pdf

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ยค 3776 ชลบุรี ประกาศงานจ้างซ่อมรถทะเบียน ยค 3776.pdf

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบหางเหยี่ยว หมายเลขทะเบียน 83-3654 ประกาศจ้างซ่อมรถทะเบียน 83-3654.pdf

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง 3 รายการ ประกาศทำตรายาง.pdf

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กม 6710 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ 002490004 ประกาศจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และขนส่งรถทะเบียน กม 6710.pdf

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน ประจำปี 2566 ประกาศ หจก_บางเสร่ร่วมเศษ โครงการอุปกรณ์คัดแยกขยะฯ.pdf

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่จำนวน 1 รายการ) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา แบตเตอรี่ 83-8068.pdf

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 83-8068.pdf

12.ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะและมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ 011-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83-8068.pdf

13.ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะและมูลฝอย แบบหางเหยี่ยว หมายเลขทะเบียน 83-3654 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ 011-43-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซม__ 83-3654.pdf

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 86-0583.pdf

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย (เล็ก) หมายเลขทะเบียน ยค 3776 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ 011-63-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยค 3776.pdf

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิกส์และจารบี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิกส์และจารบี.pdf

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางอย่างหนา) จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โโยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย.pdf

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ฝาสูบโป่ง, ลูกสูบและแหวนไหม้, หม้อน้ำตัน จำนวน 14 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6710 56.pdf

19 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะและมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อม 83-8068 21.pdf

20. ผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ 19 รายการ.pdf

21. ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ 2 รายการ.pdf

22. ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ 5 รายการ.pdf

23. ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอม 3 รายการ.pdf

24. ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-0583 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อม 86-0583 1 รายการ.pdf

25. ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำลายเอกสาร.pdf