https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

ผู้ชนะ--จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภ้ยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567W-67 - 27ก_ย_66.pdf

ผู้ชนะ--จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภ้ย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567W-67 - 26ก_ย_66.pdf

ผู้ชนะ--จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบนสวนค่ายลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567W-67 22ก_ย_66.pdf

ผู้ชนะ--จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2566)W-67 -21 ก_ย_66.pdf

ผุ้ชนะ--จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 10 รายการW-66-1 13ก_ย_66.pdf

ผู้ชนะ--จ้างปรับปรุงรถบรรทุกกระบะเปิดข้างเทท้ายW-66 13ก_ย_66.pdf

ผู้ชนะ--ประกวดราคาโครงการการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน(e-bidding) (กองคลัง 2)W-66 12ก_ย_66.pdf

ผู้ชนะ--จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู  จำนวน 3 เครื่องW-66 11ก_ย_66.pdf

ผู้ชนะ---ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายนัำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5/4 (แยกซ้าย 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 7ก_ย_66.pdf

ผู้ชนะ--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายนัำ คสล.รูปตัวยู ซอยปัทมาแยกขวา1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 30ส_ค_66(2).pdf

ผู้ชนะ--ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 12/1 (อยู่สุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66-3 30ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--จัดซื้อจอประชาสัมพันธ์ แบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องW-66 30ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--จัดซื้อเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร จำนวน 2 เครื่องW-66 29ส_ค_66(1).pdf

ผู้ชนะ--จ้างจัดทำป้ายซอยภายในเขตเทศบาลฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ป้าย(เฉพาะเจาะจง)W-66 29ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน(e-bidding) สธ. W-66 28ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่( ครั้งที่ 3 )W-66 22ส_ค_66(1).pdf

ผู้ชนะ--ระกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 9/1 (ฝั่งซ้าย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 22ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเกษตรร่มเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 21ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--จัางตัดชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด (เฉพาะเจาะจง)W-66 17ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5/4 (แยกขวา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 15ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--การจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยW-66 8ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 3 ส_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเลกทรอนิกส์ จำนวน  6 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(เฉพาะเจาะจง)W-66 26ก_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเลกทรอนิกส์ จำนวน  6 รายการ กองยุทธศาสตร์ฯ (เฉพาะเจาะจง)W-66 22ก_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเลกทรอนิกส์ จำนวน  3 รายการ กองศึกษา(เฉพาะเจาะจง)W-66-2 18ก_ค_66 .pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 22 หมู่บ้านสิริสา 5 แยกซ้ายแรก(เฉพาะเจาะจง)W-66 18 ก_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซ.ปัทมา (แยกซ้าย) (เฉพาะเจาะจง)W-66 - 7 ก_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซ.พูลศรี (ต่อจากของเดิม) (เฉพาะเจาะจง)W-66 - 6 ก_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซ.หลังบ้านนายกปิ่น (แยก 2 ซ้าย) (เฉพาะเจาะจง)W-66-2 - 5ก_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 9/2 (ต่อจากของเดิม)(เฉพาะเจาะจง)W-66 5 ก_ค_แ66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 20 รายการ(เฉพาะเจาะจง)W-66 7มิ_ย_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 1มิ_ย_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้วภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566W-66 31 พ_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ครั้งที่ 2 (เฉพาะเจาะจง)W-66 16พ_ค_66.pdf

ผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 2)W-66 28 เม_ย_ 2566.pdf

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการC-66 23มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (เฉพาะเจาะจง)W-66 23 มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิขกรรมของเทศบาล (เฉพาะเจาะจง)W-66 16มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการซ่อมและเปลี่ยนความถี่ตามที่ กสทช กำหนด(เฉพาะเจาะจง)W-66 9 มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพงษ์สุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-66 3มี_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 4 เครื่อง (เฉพาะเจาะจง)W-66 22ก_พ_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเปิด-ปิดทางเข้าบ่อขยะ (เฉพาะเจาะจง)W-66-1 2ก_พ_66.pdf

ผู้ชนะ--ครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 6 รายการ (เฉพาะเจาะจง)W-66 2 ก_พ_66.pdf

ผู้ชนะ--การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาดWS-66 31 ม_ค_ 66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังบ้านนายกปิ่น(แยก 2 ขวา 2)(เฉพาะเจาะจง)W-66 26 ม_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังบ้านนายกปิ่น(แยก 2 ขวากแรก)(เฉพาะเจาะจง)W-66 23ม_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (เฉพาะเจาะจง)W-66 20ม_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างเหมาซ่อมศุูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เฉพาะเจาะจง)W-66 10ม_ค_66.pdf

ผู้ชนะ--โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่่1) (เฉพาะเจาะจง)W-66 23ธ_ค_65(1).pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซ.เทศบาล 9/1 (แยกหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66-2 21ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ซ.เทศบาล2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-66 21ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะ--โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน (เฉพาะเจาะจง)W-66- 13ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,นักเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้ว(เฉพาะเจาะจง)W-66 8ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเทศบาล9 (ร้านลุงชูหมู่บ้านชื่นสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 23ธ_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสินสงวน (แยกขวาแรก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 28พ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ่ชายหาดเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66-2 4พ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดตั้งโต๊ะ(เฉพาะเจาะจง)W-66 18พ_ย_65(2).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศ่บาลตำบลบางเสร่ (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)W-66 4พ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ระยะที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) (เฉพาะเจาะจง)W-66 27ก_ย_65(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ่ชายหาด เทศ่บาลตำบลบางเสร่ (ห้วงดำเนินการ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565(เฉพาะเจาะจง)W-66 27ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)W-66-3 26ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบนสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)W-66-2 26ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ (เฉพาะเจาะจง)W-66 26ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่(เฉพาะเจาะจง)W-66 22ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่(เฉพาะเจาะจง)W-66-2 22ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาด

บางเสร่ ระจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)W-66-2 20ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ระจำปีงบประมาณ 2566(เฉพาะเจาะจง)W-66 20ก_ย_65.pdf
การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖