https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)เงินไม่ถึง 5,000 - ไตรมาส4 - 11 ต_ค_66.pdf

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)เงินไม่ถึง 5,000 - ไตรมาส 3 - 7 ก_ค_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)เงินไม่ถึง 5,000 - ไตรมาส 2 - 7 เม_ย_ 66.pdf

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)เงินไม่ถึง 5,000 - ไตรมาส 1 - 3 ม_ค_66.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566สรุปประจำเดือน สิงหาคม 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566สรุปประจำเดือน เมษายน 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566สรุปประจำเดือน มีนาคม 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566สรุปประจำเดือน กุมภาพันธฺ์ 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566สรุปประจำเดือน มกราคม 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565สรุปประจำเดือน ธันวาคม 2565.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2565.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565สรุปประจำเดือน กันยายน 2565.pdf
การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖