ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)เงินไม่ถึง 5,000 - ไตรมาส 1 - 3 ม_ค_66.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566สรุปประจำเดือน กุมภาพันธฺ์ 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566สรุปประจำเดือน มกราคม 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565สรุปประจำเดือน ธันวาคม 2565.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2565.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565สรุปประจำเดือน กันยายน 2565.pdf
การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๖

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ article
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.