https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๗
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป ๒๕๖๗ article

รหัสสินค้า : xxxxxx

ชื่อสินค้า : xxxxxxxxx

รายละเอียด : รายละเอียดสินค้าทั้งหมด

ราคา : xxx ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)เงินไม่ถึง 5,000 - ไตรมาส1 - 5 ม_ค_67.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566สรุปประจำเดิอน ธันวาคม 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2566.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566สรุปประจำเดือน กันยายน 2566.pdfชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
จัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ article
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ article