https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ข้อมูลทั่วไป
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

ประวัติของตำบลบางเสร่

บางเสร่เป็นตำบลที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เดิมนั้นเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับ ตำบลนาจอมเทียน
เมื่อหมู่บ้านขยายตัวเพิ่มมากขึ้น นายประสม ศรีสำอางค์ ในขณะนั้นก็ได้ขอแยกหมู่บ้านบางเสร่ ออก
มาจากตำบลนาจอมเทียนตั้งชื่อว่า " ตำบลบางเสร่ " โดยมีนายใหญ่ อินอนงค์ เป็นกำนันปกครองตำบล
บางเสร่เป็นคนแรก ประวัติของบางเสร่ เดิมมีชื่อเรียกกันว่า สำเหร่ เมื่อสมัยก่อนยังไม่มีหมู่บ้านพวก
บรรดาโจรสลัดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สลัดน้ำ  จะอาศัยบริเวณนี้คอยดักปล้นเรือที่เดินทางผ่านมา
เมื่อปล้นได้ก็จะนำเรือเข้าฝั่งสำเหร่  ทำการฆ่าคนยึดทรัพย์สมบัติและเผาเรือทิ้ง  และบางครั้งเมื่อปล้น
เอาทรัพย์สินแล้วก็จะปล่อยคนทิ้งไว้พวกที่ถูกปล่อยตัวอยู่ที่นี่ต่อมาก็ได้ตั้งรกรากตั้งบ้านเรือนอยู่ที่
สำเหร่แห่งนี้เอง ครั้งหนึ่ง พระยาจันทบูร เดิมอยู่ที่เกาะเสม็ด ตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง มีภรรยาและ
บุตรพร้อมด้วยบริวารมากมาย  ครั้นเมื่อพระยาจันทบูรตายลงพวกบริวารอันมี นายเรือง นายจันทร์ ได้
พาบุตรและภรรยาพร้อมด้วยบริวารของพระยาจันทบูร เดินทางออกจากเกาะเสม็ดโดยเดินทางมา
ทางเรือประมาณ 5-6 ลำ แล่นมาถึงอ่าวบางสำเหร่  เห็นว่าที่นี่มีทำเลดีเพราะมีแผ่นดินที่ติดต่อกับชาย
ทะเลและมีทรัพยากรมากมาย ที่สำคัญคือมี ต้นยางใต้  มากพอที่จะเจาะเอาน้ำยางใต้เป็นอาชีพได้จึง
ได้เข้ามาปลูกที่พักอาศัยนับตั้งแต่นั้นมา จนต่อมาผู้คนของบางสำเหร่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับ
มีผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้น ทางการจึงให้บางสำเหร่ไปขึ้นอยู่กับตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลบางเสร่

เทศบาลตำบลบางเสร่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเรียกว่า " สุขาภิบาลบางเสร่ " จัดตั้งขึ้นโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยวันที่ 2 มิถุนายน 2530 ต่อมาปี พ.ศ 2542 กระทรวงมหาดไทย
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ฐานะหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เปลี่ยนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศ สุขาภิบาลบางเสร่เป็นท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
ที่ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตำบล เรียกว่า " เทศบาลตำบลบางเสร่ " 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบางเสร่ 

 

          ดวงตราและเครื่องหมายเป็นรูปวงกลมเบื้องบนระบุข้อความเดิมว่า " สุขาภิบาลบางเสร่ " ต่อมาเปลี่ยนเป็น" เทศบาลบางเสร่ " และขอบเบื้องล่างได้ระบุข้อความว่า " จังหวัดชลบุรี " รูปตรงกลางดวงตรามีลักษณะเครื่องหมายเป็นอ่าวบางเสร่และภูเขาแหลมขามเกล็ดแก้ว หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฎในภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ของไทยมาตั้งแต่อดีต    ประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศไทยนั้น ก็จะรู้จักอ่าวบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ แห่งนี้เป็นอย่างดี

สถานที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลบางเสร่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ทางทิศเหนือประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชลบุรีประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอสัตหีบประมาณ 13 กิโลเมตรตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 5-15 เมตร มีพื้นที่ 7.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,918 ไร่ ประกอบไปด้วย 8 ชุมชน ได้แก่.
1. ชุมชน เอื้ออารีย์สัมพันธ์
2. ชุมชน จันทสาโร
3. ชุมชน เนินบรรพต
4. ชุมชน ชายทะเล
5. ชุมชน ท้ายบ้าน
6. ชุมชน ร่วมบำรุงพัฒนา
7. ชุมชน รวมแปดพัฒนา
8. ชุมชน เกล็ดแก้ว-ห้วยลึก

อาณาเขต
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ทิศใต้            ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์และเทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอ่าวไทย  

ภูมิประเทศ 

          เทศบาลตำบลบางเสร่เป็นพื้นที่ราบริมทะเล โดยทิศตะวันออกจะเป็นที่สูงและลาด
ลงทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งทะเลลักษณะพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสลับลูกเนินลอนเล็กๆ   
ส่วนพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลมีระดับความสูงของพื้นที่อยู่ประมาณ 5-15 เมตรจากระดับน้ำทะเล 


ภูมิอากาศ

           เทศบาลตำบลบางเสร่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น           
3 ฤดูกาล อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่อวันจะอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส 

                                                            
แหล่งน้ำ

          แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรราษฎรจะใช้จากลำคลองห้วยลึกเพื่อประกอบอาชีพเกษตร     
กรรม ส่วนน้ำที่ใช้ในชุมชนจะเป็นน้ำสระที่ขุดขึ้นมาใช้เองเสียเป็นส่วนใหญ่     

การประกอบอาชีพ

              ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย อาชีพประมง และอาชีพรับราชการ

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2013 All Rights Reserved.