https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ข้อมูลทั่วไป
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

ประวัติของตำบลบางเสร่

บางเสร่เป็นตำบลที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เดิมนั้นเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับ ตำบลนาจอมเทียน
เมื่อหมู่บ้านขยายตัวเพิ่มมากขึ้น นายประสม ศรีสำอางค์ ในขณะนั้นก็ได้ขอแยกหมู่บ้านบางเสร่ ออก
มาจากตำบลนาจอมเทียนตั้งชื่อว่า " ตำบลบางเสร่ " โดยมีนายใหญ่ อินอนงค์ เป็นกำนันปกครองตำบล
บางเสร่เป็นคนแรก ประวัติของบางเสร่ เดิมมีชื่อเรียกกันว่า สำเหร่ เมื่อสมัยก่อนยังไม่มีหมู่บ้านพวก
บรรดาโจรสลัดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สลัดน้ำ  จะอาศัยบริเวณนี้คอยดักปล้นเรือที่เดินทางผ่านมา
เมื่อปล้นได้ก็จะนำเรือเข้าฝั่งสำเหร่  ทำการฆ่าคนยึดทรัพย์สมบัติและเผาเรือทิ้ง  และบางครั้งเมื่อปล้น
เอาทรัพย์สินแล้วก็จะปล่อยคนทิ้งไว้พวกที่ถูกปล่อยตัวอยู่ที่นี่ต่อมาก็ได้ตั้งรกรากตั้งบ้านเรือนอยู่ที่
สำเหร่แห่งนี้เอง ครั้งหนึ่ง พระยาจันทบูร เดิมอยู่ที่เกาะเสม็ด ตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง มีภรรยาและ
บุตรพร้อมด้วยบริวารมากมาย  ครั้นเมื่อพระยาจันทบูรตายลงพวกบริวารอันมี นายเรือง นายจันทร์ ได้
พาบุตรและภรรยาพร้อมด้วยบริวารของพระยาจันทบูร เดินทางออกจากเกาะเสม็ดโดยเดินทางมา
ทางเรือประมาณ 5-6 ลำ แล่นมาถึงอ่าวบางสำเหร่  เห็นว่าที่นี่มีทำเลดีเพราะมีแผ่นดินที่ติดต่อกับชาย
ทะเลและมีทรัพยากรมากมาย ที่สำคัญคือมี ต้นยางใต้  มากพอที่จะเจาะเอาน้ำยางใต้เป็นอาชีพได้จึง
ได้เข้ามาปลูกที่พักอาศัยนับตั้งแต่นั้นมา จนต่อมาผู้คนของบางสำเหร่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับ
มีผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้น ทางการจึงให้บางสำเหร่ไปขึ้นอยู่กับตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลบางเสร่

เทศบาลตำบลบางเสร่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเรียกว่า " สุขาภิบาลบางเสร่ " จัดตั้งขึ้นโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยวันที่ 2 มิถุนายน 2530 ต่อมาปี พ.ศ 2542 กระทรวงมหาดไทย
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ฐานะหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เปลี่ยนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศ สุขาภิบาลบางเสร่เป็นท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
ที่ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตำบล เรียกว่า " เทศบาลตำบลบางเสร่ " 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบางเสร่ 

 

          ดวงตราและเครื่องหมายเป็นรูปวงกลมเบื้องบนระบุข้อความเดิมว่า " สุขาภิบาลบางเสร่ " ต่อมาเปลี่ยนเป็น" เทศบาลบางเสร่ " และขอบเบื้องล่างได้ระบุข้อความว่า " จังหวัดชลบุรี " รูปตรงกลางดวงตรามีลักษณะเครื่องหมายเป็นอ่าวบางเสร่และภูเขาแหลมขามเกล็ดแก้ว หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฎในภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ของไทยมาตั้งแต่อดีต    ประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศไทยนั้น ก็จะรู้จักอ่าวบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ แห่งนี้เป็นอย่างดี

สถานที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลบางเสร่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ทางทิศเหนือประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชลบุรีประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอสัตหีบประมาณ 13 กิโลเมตรตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 5-15 เมตร มีพื้นที่ 7.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,918 ไร่ ประกอบไปด้วย 8 ชุมชน ได้แก่.
1. ชุมชน เอื้ออารีย์สัมพันธ์
2. ชุมชน จันทสาโร
3. ชุมชน เนินบรรพต
4. ชุมชน ชายทะเล
5. ชุมชน ท้ายบ้าน
6. ชุมชน ร่วมบำรุงพัฒนา
7. ชุมชน รวมแปดพัฒนา
8. ชุมชน เกล็ดแก้ว-ห้วยลึก

อาณาเขต
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ทิศใต้            ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์และเทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอ่าวไทย  

ภูมิประเทศ 

          เทศบาลตำบลบางเสร่เป็นพื้นที่ราบริมทะเล โดยทิศตะวันออกจะเป็นที่สูงและลาด
ลงทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งทะเลลักษณะพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสลับลูกเนินลอนเล็กๆ   
ส่วนพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลมีระดับความสูงของพื้นที่อยู่ประมาณ 5-15 เมตรจากระดับน้ำทะเล 


ภูมิอากาศ

           เทศบาลตำบลบางเสร่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น           
3 ฤดูกาล อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่อวันจะอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส 

                                                            
แหล่งน้ำ

          แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรราษฎรจะใช้จากลำคลองห้วยลึกเพื่อประกอบอาชีพเกษตร     
กรรม ส่วนน้ำที่ใช้ในชุมชนจะเป็นน้ำสระที่ขุดขึ้นมาใช้เองเสียเป็นส่วนใหญ่     

การประกอบอาชีพ

              ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย อาชีพประมง และอาชีพรับราชการ

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด