https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray งานธุรการ
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


งานธุรการ
งานธุรการ

 

นางสาวศรัญญา  อรัญญาเกษมสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


นางสาวธนพร สุขากรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

 

 

งานธุรการทั่วไป
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของกองช่าง
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และ
อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(5) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(7) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
(8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(9) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
(10) งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
(11) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
(12) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวรายได้และแนะนำอำนวยการความสะดวก แก่ประชาชน
(13) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การจัดทำบันทึกจัดซื้อ - จัดจ้างพร้อมจัดทำฎีกาเงินเบิกจ่ายต่างๆ ของกองช่าง
(2) การจัดหา จัดซื้อ – จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา ซ่อมแซมและ บำรุงรักษาพัสดุของกองช่าง การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของกองช่าง
(3) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย