https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ฝ่ายการโยธา
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ฝ่ายการโยธา

นายยุทธเดช สกุลทอง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 

ฝ่ายการโยธา ดังนี้

งานสาธารณูปโภค
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการราคาในส่วนของการบำรุงรักษา ซ่อมแซม งานอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างในส่วนของการบำรุงรักษา ซ่อมแซม งานอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
(3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(4) งานปรับปรุง แก้ไข ขุดลอกท่อระบายน้ำ
(5) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(6) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
(7) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสวนสาธารณะและจัดสถานที่
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
(2) งานจัดสถานที่ต่างๆ ของเทศบาล เช่น กางเต้นท์สถานที่เลือกตั้ง ฯลฯ
(3) งานควบคุมดูแล รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(4) งานประดับซุ้มและประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆ ตามเทศกาล
(5) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(6) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
(7) งานให้คำปรึกษา แนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
(8) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคาร เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
(9) งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณการราคาด้านภูมิสถาปัตย์
(10) ดูแล รดน้ำ และบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณภายในสำนักงาน
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ วงเวียนหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
บริเวณโคนต้นยางหลังอัฒจรรย์ สนามฟุตบอล ต้นไม้ตามซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ต้นไม้กระถางหลังสำนักงานเทศบาล และต้นมะพร้าวบริเวณชายหาด
(11) งานตัดหญ้าภายในเขตเทศบาลฯ
(12) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานไฟฟ้าสาธารณะ
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมดูแลความเรียบร้อยของไฟฟ้าอาคารและสถานที่
(2) งานติดตั้ง และซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ
(3) งานไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง)
(4) งานตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางสายไฟฟ้าสาธารณะ
(5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(1.1) งานกำจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
(1.2) งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
(2) งานควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
(2.1) งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ๆในเขต
ควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
(2.2) งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ
มิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ
เช่น ทะเล คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้ง
ลงท่อสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต
(2.3) งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง
การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและ
ประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
(2.4) งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อม
น้ำเสีย-น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อ
ท่อเชื่อม

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย