https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


งานพัฒนาชุมชน

 

งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน   

         มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน ฝึกอบรมและ
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน จัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
ดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศราฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนามัยและสุขาภิบาล

 

งานสังคมสงเคราะห์     

          มีหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน  ไร้ที่พึ่ง สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สงเคราะห์คนชรา
คนพิการ และทุพพลภาพ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ในด้านสังคมสงเคราะห์

 

 

 

 

 

หมู่บ้าน/ชุมชน     จันทสาโร                        หมู่ที่    1     ตำบล บางเสร่

อำเภอ             สัตหีบ             จังหวัด             ชลบุรี               .

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน

                        ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชนจันทสาโร ในสมัยก่อนเดิมเป็นสุขาภิบาล
ตำบลบางเสร่ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบางเสร่ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลตำบลบางเสร่
เป็นเทศบาลตำบลบางเสร่
เมื่อปี พ.ศ.2542 โดยมีนายปิ่นโสม  นิ่มสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศ
มนตรีตำบลบางเสร่ ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ หลังจาก
ที่มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลตำบลบางเสร่เป็นเทศบาลตำบลบางเสร่ จึงได้กำ
หนดให้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยขึ้น เรียกว่า “ชุมชน  จันทสาโร” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง
ชุมชนแห่งชาติ ฯลฯ จนถึงปัจจุบัน

บริการสาธารณะ  * โรงเรียนจุฬเทพ , สถานที่บริการโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การได้

การคมนาคม                        - ถนนสายหลักที่อยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ของชุมชนจันทสาโร

1.ถนนเทศบาล 5/17 (ซอยมาดี) ยาวประมาณ  800  เมตร

2.ถนนเทศบาล 5/13 (ซอยเอื้ออารีย์สัมพันธ์) ยาวประมาณ  350  เมตร

                                                - ถนนที่ใช้เดินทางไปอำเภอสัตหีบมี 1 เส้นทาง ระยะทางทั้งหมด
13 กิโลเมตร   แยกเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตใช้ระยะทางในการเดินทางประมาณ 18 นาที

การเดินทางไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน    การเดินทางเข้าชุมชนจันทสาโร เข้าได้ 1 เส้นทาง
ถนนสายที่อยู่เฉพาะใน เขตพื้นที่ของหมู่บ้าน

การสาธารณูปโภค               - ไฟฟ้า ประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเทศบาลตำบลบางเสร่
ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า ทำให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ตลอด
เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุต่างๆ

                                                - การประปา ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำประปาใช้ตลอดปี จากการประปา
ของหมู่บ้านและมีบางส่วนขุดเจาะบ่อบาดาล

                                                - การสื่อสาร ประชาชนส่วนใหญ่มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
สามารถติดต่อกันได้ตลอด

แหล่งน้ำ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสร่ มีน้ำธรรมชาติ คือ คลองห้วยลึก แต่เนื่องจาก
สภาพดินไม่เอื้ออำนวยในการเก็บน้ำได้ตลอดปี อัตราการระเหยของน้ำมีมาก อีกประการหนึ่ง
คือ ไม่มีแหล่งต้นน้ำลำธาร  ในเขตพื้นที่ จึงมักมีการขาดแคลนน้ำธรรมชาติในคลองและลำห้วย

ประเพณี/เทศกาลประจำปี  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

อากาศ  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ซึ่งแต่ละฤดูกาลอุณหภูมิเฉลี่ย
ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะติดกับอ่าวไทย

การเมือง/การบริหาร          - นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่  นายสมจิตร์  นิ่มสุวรรณ์

                                                - กำนันตำบลบางเสร่  นายชิน  แก้วสังข์

                                                - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  นายวิฑูรย์  สินสงวน

                                                - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  นายเชิงชาย  เกตุทับ และนางราตรี  รัตนศิริ

                                                - สมาชิกสภาเทศบาล  นายนิรันต์  วัดหนู , นายอรรถ  จันทร์กระจ่าง
                                                                   , นายเชาว์  แก้วสังข์

                                                - ประธานกรรมการชุมชนจันทสาโร  นายอัมพร  เพ่งจินดา                                                                                                                               

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมู่บ้าน/ชุมชน     เอื้ออารีย์สัมพันธ์               หมู่ที่     1     ตำบลบางเสร่

อำเภอ             สัตหีบ             จังหวัด             ชลบุรี               .

 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน

                        ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์ ในสมัยก่อนเดิมเป็น
สุขาภิบาล  ตำบลบางเสร่ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลบางเสร่ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
ตำบลบางเสร่เป็นเทศบาลตำบลบางเสร่ เมื่อปี พ.ศ.2542 โดยมีนายปิ่นโสม  นิ่มสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง
เป็นนายกเทศมนตรี  ตำบลบางเสร่ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
บางเสร่ หลังจากที่มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลตำบลบางเสร่เป็นเทศบาลตำบล
บางเสร่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยขึ้น เรียกว่า “ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์” ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนแห่งชาติ ฯลฯ
จนถึงปัจจุบัน

บริการสาธารณะ  * โรงเรียนจุฬเทพ , สถานที่บริการโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การได้

การคมนาคม                        - ถนนสายหลักที่อยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ของชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์

1. ถนนเทศบาล 5/17 (ซอยมาดี) ยาวประมาณ  800  เมตร

2. ถนนเทศบาล 5/13 (ซอยเอื้ออารีย์สัมพันธ์) ยาวประมาณ  350  เมตร

                                                - ถนนที่ใช้เดินทางไปอำเภอสัตหีบมี 1 เส้นทาง ระยะทางทั้งหมด

13 กิโลเมตร   แยกเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตใช้ระยะทางในการเดินทางประมาณ 18 นาที

การเดินทางไปยังหมู่บ้านชุมชน      การเดินทางเข้าชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์ เข้าได้ 1 เส้นทาง
ถนนสายที่อยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน

การสาธารณูปโภค               - ไฟฟ้า ประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และเทศบาลตำบลบางเสร่
ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า ทำให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ตลอด
เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุต่างๆ

                                                - การประปา ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำประปาใช้ตลอดปี จากการประปา
ของหมู่บ้านและมีบางส่วนขุดเจาะบ่อบาดาล

                                                - การสื่อสาร ประชาชนส่วนใหญ่มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
สามารถติดต่อกันได้ตลอด

แหล่งน้ำ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสร่ มีน้ำธรรมชาติ คือ คลองห้วยลึก แต่เนื่องจาก
สภาพดินไม่เอื้ออำนวยในการเก็บน้ำได้ตลอดปี อัตราการระเหยของน้ำมีมาก อีกประการหนึ่งคือ
ไม่มีแหล่งต้นน้ำลำธาร  ในเขตพื้นที่ จึงมักมีการขาดแคลนน้ำธรรมชาติในคลองและลำห้วย

ประเพณี/เทศกาลประจำปี  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

อากาศ  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ซึ่งแต่ละฤดูกาลอุณหภูมิเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันมากนัก เพราะติดกับอ่าวไทย

 

 

การเมือง/การบริหาร          - นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่  นายสมจิตร์  นิ่มสุวรรณ์

                                                - กำนันตำบลบางเสร่  นายชิน  แก้วสังข์

                                                - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  นายวิฑูรย์  สินสงวน

                                                - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  นายเชิงชาย  เกตุทับ และนางราตรี  รัตนศิริ

                                                - สมาชิกสภาเทศบาล  นายนิรันต์  วัดหนู , นายอรรถ  จันทร์กระจ่าง
, นายเชาว์  แก้วสังข์

 

                                                - ประธานกรรมการชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์  นางสาวสงบ  คชรัตน์