https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

นายยุทธเดช  สกุลทอง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

 

 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 งานวิศวกรรม
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) สำรวจ ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(3) งานให้ปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม
(4) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(5) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบ กำหนด
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(6) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
(7) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(8) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(9) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง
(10) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสถาปัตยกรรม
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
มัณฑนศิลป์
(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้าน
สถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
(5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
(6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
(7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
(8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
(9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
(10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
(11) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานผังเมือง
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำผังเมืองรวม
(2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
(3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
(4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
(5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
(6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
(7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
(8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
(9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
(10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
(11) งานวิเคราะห์วิจัยผังเมือง
(12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
(13) งานเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(14) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด