ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


คุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการตรวจประเมินความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

 

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม63.pdf

ประกาศประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลบางเส63.pdf

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ63.pdf

 

 

 

 

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.