https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ ไม่เกิน 100,000 บาท
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ ไม่เกิน 100,000 บาท