https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปีงบประมาณ 2560
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ 2560

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

1.แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1Plan 60.pdf

2.แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1Plan 60_1.pdf

    2.1 รายละเอียดโครงการฯ detail 60_1.pdf

 

ประกาศใช้แผนงาน/โ่ครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

1.ประกาศแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 1Announce 60.pdf

2.ประกาศแผนงาน/โครงการ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 Announce 60_1.pdf