https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปีงบประมาณ 2561
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ 2561

 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

1.ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561Announce 61_31017.pdf

 

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 1)plan 61.pdf

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ

1. ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 new 1.pdf

2. ข่าวกองุทนหลักประกันสุขภาพ ปีที่ 1 ครัั้งที่ 2 new2.pdf

3. ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีที่ 1 ครั้งที่ 3 new3.pdf