https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

1_รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน รอบ 6 เดือน

2_รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน รอบ 12 เดือน

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565

แผนปฏิบัติการทุจริต 62-64

สรุปผลการดำเนินการ(รอบ 6 เดือน)เรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2562

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2563

รายงานติดตามผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปี  2564  รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)ตามแผน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปี  2563  

รายงานผลการติดตามแผนทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการติดตามแผนทุจริต ประจำปี 2563 

รายงานการติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปี  2562 รอบ 6 เดือน

 รายงานการติดตามแผนทุจริต รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี2562.pdf

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริต.pdf

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.