https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้อ.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระด.pdf

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน.pdf

1_รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน รอบ 6 เดือน

2.๑_รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้.pdf

2_รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน รอบ 12 เดือน

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565

แผนปฏิบัติการทุจริต 62-64

สรุปผลการดำเนินการ(รอบ 6 เดือน)เรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2562

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2563

รายงานติดตามผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปี  2564  รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)ตามแผน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปี  2563  

รายงานผลการติดตามแผนทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการติดตามแผนทุจริต ประจำปี 2563 

รายงานการติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปี  2562 รอบ 6 เดือน

 รายงานการติดตามแผนทุจริต รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี2562.pdf

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริต.pdf

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.