ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส1-2562.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส2-2562.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส3-2562.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส4-2562.pdf

 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแสดงฐานะ62.pdf

งบดำเนินการ.pdf

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562

แผนใช้จ่ายเงิน1-62.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน2-62.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน3-62.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน4-62.pdf

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส1-2563.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2

 ไตรมาส2-2563 .pdf

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส3-2563.pdf

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส4-2563.pdf

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 2563.pdf

 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563

แผนใช้จ่ายเงิน1-2563.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน2-2563.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน3-2563.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน4-2563.pdf

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบแสดงฐานะการเงิน2563.pdf

งบดำเนินการ2563.pdf

โอนเงินงบประมาณ พ.ศ.2563

โอนเงินครั้งที่ 7 ลว_22 มิ_ย_63.pdf

โอนเงินครั้งที่ 9 ลว_20ก_ค_63 .pdf

โอนเงินครั้งที่ 11 ลว_28 ส_ค_63.pdf

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1

 ไตรมาส1-2564 .pdf

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2

 ไตรมาส2-2564 .pdf

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส3-2564.pdf

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส4-2564.pdf

โอนเงินงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564

แผนใช้จ่ายเงิน1-2564.pdf  

แผนใช้จ่ายเงิน2-2564.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน3-2564.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน4-2564.pdf

 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบแสดงฐานะการเงิน2564.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน2564.pdf

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ_ศ_ 2564.pdf

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน2564 แนบท้าย .pdf

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565

แผนใช้จ่ายเงิน 1-2565.pdf 

แผนใช้จ่ายเงิน 2-2565.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน 3-2565 .pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส1-2565.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส2-2565.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส3-2565.pdf

 

งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ.2565

งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3-2565.pdf

 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 3 พ.ศ.2565

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 3 พ.ศ.2565.pdf

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ_ศ_2565 (รอบ6เดือน).pdf

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.