ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส1-2562.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส2-2562.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส3-2562.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส4-2562.pdf

 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแสดงฐานะ62.pdf

งบดำเนินการ.pdf

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562

แผนใช้จ่ายเงิน1-62.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน2-62.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน3-62.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน4-62.pdf

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส1-2563.pdf

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2

 ไตรมาส2-2563 .pdf

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส3-2563.pdf

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส4-2563.pdf

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 2563.pdf

 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563

แผนใช้จ่ายเงิน1-2563.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน2-2563.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน3-2563.pdf

แผนใช้จ่ายเงิน4-2563.pdf

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบแสดงฐานะการเงิน2563.pdf

งบดำเนินการ2563.pdf

โอนเงินงบประมาณ พ.ศ.2563

โอนเงินครั้งที่ 7 ลว_22 มิ_ย_63.pdf

โอนเงินครั้งที่ 9 ลว_20ก_ค_63 .pdf

โอนเงินครั้งที่ 11 ลว_28 ส_ค_63.pdf

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1

 ไตรมาส1-2564 .pdf

 ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2

 ไตรมาส2-2564 .pdf

โอนเงินงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563

แผนใช้จ่ายเงิน1-2564.pdf  

แผนใช้จ่ายเงิน2-2564.pdfCopyright © 2013 All Rights Reserved.