https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปี 2562
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ 2562

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเสร่

 1.ประกาศใช้แผนงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศแผนกองทุนฯ ปี 6212112561.jpg

 

 แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผนงานกองทุนปี62.pdf

2.รายงานติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานติดตามประเมินผล ปี 2562.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์