https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ควบคุมภายใน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


ควบคุมภายใน

 รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในฯ

การควบคุมภายใน ปี 2561

การควบคุมภายใน ปี 2563

การควบคุมภายใน ปี 2564Copyright © 2013 All Rights Reserved.