ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


การบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

รายงานผลนโยบายทรัพยากรบุคคล 2563

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพนักงานเทศบาล

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566

ประกาศสร้างขวัญกำลังใจ 2564

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566Copyright © 2013 All Rights Reserved.