ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


การบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริ

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านฯ

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง

ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจ 

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี2564

นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล64

รายงานผลนโยบายทรัพยากรบุคคล 2563

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพนักงานเทศบาล

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตท้องถิ่น2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการรบริหารงานบุคคล2564.pdf.pdf

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566Copyright © 2013 All Rights Reserved.