https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray การบริหารงานบุคคล
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


การบริหารงานบุคคล

กระบวนการทำงาน.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน สิทธิประโยชน์ และสวัส.pdf

คู่มือระเบียบงานสารบรรณ.pdf

บริหารงานบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕
 

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

file-344840-1682049945419677608.pdf

 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

file-345869-1682306199309868930.pdf

 

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

file-345873-16823062401108651654.pdf


ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566.pdf

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรร.pdf

รายงานผลการประเมินจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม

 

1 ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งการลา ปี 2565

2 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน ปี 2565

3 ประกาศ ประมวลจริยธรมมของข้าราชการ พนักงาน ปี 2565

4 ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ งบประมาณ 2566

5 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ปี 2565

6 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

7 ประกาศนโยบายและมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุ ปี2565

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริ

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านฯ

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง

ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจ 

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี2564

นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล64

รายงานผลนโยบายทรัพยากรบุคคล 2563

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพนักงานเทศบาล

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตท้องถิ่น2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการรบริหารงานบุคคล2564.pdf.pdf

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566