https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray การบริหารงานบุคคล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


การบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕
รายงานผลตามนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ_ศ_2565.pdf
 
 

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

file-344840-1682049945419677608.pdf

 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

file-345869-1682306199309868930.pdf

 

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

file-345873-16823062401108651654.pdf


ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566.pdf

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรร.pdf

รายงานผลการประเมินจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม

 

1 ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งการลา ปี 2565

2 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน ปี 2565

3 ประกาศ ประมวลจริยธรมมของข้าราชการ พนักงาน ปี 2565

4 ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ งบประมาณ 2566

5 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ปี 2565

6 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

7 ประกาศนโยบายและมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุ ปี2565

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริ

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านฯ

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง

ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจ 

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี2564

นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล64

รายงานผลนโยบายทรัพยากรบุคคล 2563

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพนักงานเทศบาล

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตท้องถิ่น2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการรบริหารงานบุคคล2564.pdf.pdf

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566Copyright © 2013 All Rights Reserved.