ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
แก้ไข ลบ แบนเนอร์ที่ 14 ยังไม่มีแบนเนอร์อยู่ในขณะนี้
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63

 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัาง (ผด.5) ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563PP-63 ผด_5 เปลี่ยนแปลง 2-2563.pdf

ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เปลี่ยนแปลง 2/2563)PP-63 ผด_2 เปลี่ยนแปลง 22563.pdf

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัาง (ผด.5) ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563)PP-63 ผด_5 27122562.pdf

ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563)PP-63 4 โครงการ.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563PP-63 ก่อสร้าง 2 โครง , ซ_ 9-2 (ช่วง 1) , ซ_บุญชี.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563PP-63 กวาดถนน 07102562.pdf

ประกาศรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563PP-63 น้ำมัน 01102562.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(EGP)P(EGP)-63 29102563.pdf

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัาง (ผด.5) ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563P-63 ผด_5 01102562.pdf

ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ของเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563P-63 ผด_2 01102562.pdfผด_2 - ปี 2563.pdf
การจัดซื้อ/จัดจ้าง งป 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 article
ผลการสอบราคาและ ผลการประกวดราคา ปี 63 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 article
การตรวจรับการจ้าง ปี 63Copyright © 2013 All Rights Reserved.