https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปีงบประมาณ 2563
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


ปีงบประมาณ 2563

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ำมันรถยนต์15102562.pdf

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1*3 ม. โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสุู่ประชาชนสุขภาพดี ป้าย แกนนำสุขภาพ 17102562.pdf

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสุู่ประชาชนสุขภาพดี อาหารว่าง แกนนำสุขภาพ 17102562.pdf

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรี ซ่อม 86-058321112562.jpg

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-8068 ชลบุรี ซ่อม 83-806821112562.jpg

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี ซ่อม 83-428721112562.pdf

7.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอร์รี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี ซ่อม ผห771521112562.pdf

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน วัสดุคก_พฤติกรรมเสี่ยง21112562.pdf

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก โรคซิก้า โรคปวดข้อยุงลาย วัสดุคก_ไข้เลือดออก21112562.pdf

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี ค่าอาหารว่างคก_สร้างเสริมศักยภาพ21112562.pdf

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน ป้ายคก_พฤติกรรมเสี่ยง21112562.pdf

12.ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันพ่อ) ป้ายคก_วันพ่อ21112562.pdf

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สด ดอกไม้สด วันพ่อ21112562.pdf

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก โรคซิก้า โรคปวดข้อยุงลายป้ายคก_ไข้เลือดออก21112562.pdf

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัะญของชาติ (วันพ่อ) วัสดุคก_วันพ่อ21112562.pdf

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมซีลกระบอกไฮโดรลิก รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-8068 ซ่อมซีลไฮโดรลิก 83-806821112562.pdf

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัะญของชาติ (วันพ่อ) น้ำ-น้ำแข็ง คก_วันพ่อ27112562.pdf

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบแอร์และไฟ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-8068 ซ่อมแอร์และไฟ 83-806827112562.pdf

19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นยุงและทรายอะเบท) ทรายน้ำยาพ่นยุง09122562.pdf

20.ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน วัสดุคก_คัดแยกขยะ09122562.pdf

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน ซื้อวัสดุคก_คัดแยกขยะ13012563.pdf

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน ป้ายคก_คัดแยกขยะ16122562.pdf

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัด วัสดุวิทยาศาตร์ คก_โรคพิษสุนัขบ้า19122562.pdf

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัด ยาและเวชภัณฑ์ คก_โรคพิษสุนัขบ้า19122562.pdf

25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดี (เดือนธันวาคม) อาหารว่างและเครื่องดื่ม คก_อสม_19122562.pdf

26.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ วัสดุการแพทย์คก_พิษสุนัขบ้า25122562.pdf

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 9 ป้าย โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ป้ายคก_พิษสุนัขบ้า25122562.pdf

28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์25122562.pdf

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี ซ่อมรถ ผห771513012563.pdf

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี ซ่อมรถ 83-806813012563.pdf

31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 ชลบุรี ซ่อมรถ 83-428713012563.pdf

32.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ปี 2563  วัสดุคก_สว_13012563.pdf

33.ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ปี 2563 ขนาด 1*3 เมตร ป้ายคก_สว_13012563.pdf

34.ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัสดุคก_อนุรักษ์24012563.pdf

35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้าวคก_อนุรักษ์24012563.pdf

36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำของที่ระลึกโครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ ของที่ระลึก 24012563.pdf

37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน Clean Food Good Tests วัสดุวิทยาศาสตร์ คก_CleanFood24022563.pdf

38.ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วัสดุวิทยาศาสตร์ คก_โรงเรียนส่งเสริม24022563.pdf

39.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมฟื้นฟูแกนนำชุมชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้ายคก_อบรมโรคพิษสุนัขบ้า30012563.pdf

40.ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุคก_อบรมฟื้นฟูแกนนำโรคพิษสุนัขบ้า05022563.pdf

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสู่ประชาชนสุขภาพดีเบรค อสม_ก_พ_12022563.pdf

42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติ๊กเกอร์ติดถังขยะ ทำสติ๊กเกอร์12022563.pdf

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือโรคพิษสุนัขบ้า คู่มืออบรมโรคพิษสุนัขบ้า13022563.pdf

44.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-0583 ซ่อมรถ86-058324022563.pdf

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคจ้างตรวจน้ำปะปา04032563.pdf

4ุ6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6710 ชลบุรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กม671019032563.pdf

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุก 83-8068 ชลบุรีซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-806819032563.pdf

48.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์Covid19032563.pdf

49.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล19032563.pdf

50.ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื่้อไวรัสโคโรนาและการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วัสดุอุปกรณ์คก_covid19032563.pdf

51.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 86-0583ซ่อมรถบรรทุกขยะ 86-058319032563.pdf

52.ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลป้ายคก_covid19032563.pdf

53.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแอลกอฮอลฺ์แอลกอฮอล์19032563.pdf

54.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารทำอาหารคก_covid19032563.pdf

55.ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สติกเกอร์สะท้อนแสง)สติกเกอร์01042563.pdf

56.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรีซ่อมไฟ 86-058301042563.pdf

57.ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพวัสดุวิทยาศาสตร์ คก_รร_ส่งเสริม01042563.pdf

58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์Covid19032563.pdf

59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน Clean Food Good Tests วัสดุวิทยาศาสตร์ cleanfood14042563.pdf

60.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ14042563.pdf

61.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 1 ป้าย ป้ายcovid21042563.pdf

62.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เครื่องแต่งกาย covid21052563(1).pdf

63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผห7715 ชลบุรีซ่อมรถ ผห 771521052563.pdf

64.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือตรวจคุณภาพน้ำทะเล เหมาเรือ21052563.pdf

65.ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0583ซ่อมรถ 86-0583 21052563.pdf

66.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำทะเล ชายหาดบางเสร่ตรวจคุณภาพน้ำทะเล21052563.pdf

67.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขวดสเปรย์ ๑๐๐ ml. ขวดสเปรย์28052563.pdf

68.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์23062563.pdf

69.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพ่นยุงน้ำยาพ่นยุง23062563.pdf

70.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายห้ามให้อาหารลิงป้ายห้ามให้อาหารลิง23062563.pdf

71.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการวัสดุสำนักงาน24062563.pdf

72.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (ตลับใส่ผงหมึกที่ใช้แล้ว) วัสดุคอมพิวเตอร์(ที่เทผงหมึก)03082563.pdf

73.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง03082563.pdf

74.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องแต่งกาย03082563.pdf

75.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8068 ชลบุรี ซ่อมรถ 83-806803082563.pdf

76.ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ 83-4287 ชลบุรีเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 83-428703082563.pdf

77.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องแต่งกาย (เสือกางเกง)03082563.pdf

78.ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคจัดซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง (ล้อกระทะ) เปลี่ยนล้อกระทะ03082563.pdf

79.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันเคมี ซ่อมเครื่องพ่นยุง06082563.pdf

80.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วัสดุคก_ร_1003082563.pdf

81.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางบริหารจัดการพาราควอต ขนาด 3*5 เมตร ป้ายพาราควอต03082563.pdf

82.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแกนกระบอกไฮโดรลิก รถบรรทุกขยะ 86-0583 ชลบุรีซ่อมแกนกระบอกไฮโดรลิก03082563.pdf

83.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้า11082563.pdf

84.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว19082563.pdf

85.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ซ่อมแอร์19082563.pdf

86.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรายปีโปรแกรมระบบข้อมูลการออกแบบใบอนุญาตฯ ดูแลระบบ24082563.pdf

87.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ กม 6710 ชลบุรี ยางรถยนต์ กม671024082563.pdf

88.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสายไฮโดรลิก รถบรรทุกขยะ 86-0583 ชลบุรี สายไฮโดรลิก 86-058324082563.pdf

89.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน24082563.pdf

90.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 คัน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง02092563.pdf

91.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-4287 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-428722092563.pdf

92.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์ รถยนต์ กม 6710 ชลบุรีซ่อมแอร์ รถยนต์ กม ๖๗๑๐22092563.pdf

93.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานบริหารสาธารณสุข) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง22092563.pdf

94.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานกำจัด22092563.pdf

95.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น22092563.pdf

96.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมช่วงล่างรถยนต์ กม 6710 ซ่อมช่วงล่าง รถยนต์ กม 671022092563.pdf

97.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (416-58-0189)ซ่อมคอมพิวเตอร์22092563.pdf