https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray มาตรการป้องกันการทุจริต
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่


มาตรการป้องกันการทุจริต

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง มาตรการให้.pdf

ประกาศเรื่องมาตรการเผนแพร่ข้อมูลต่อสาธา.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdfCopyright © 2013 All Rights Reserved.