https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray มาตรการป้องกันการทุจริต
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


มาตรการป้องกันการทุจริต

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง มาตรการให้.pdf

ประกาศเรื่องมาตรการเผนแพร่ข้อมูลต่อสาธา.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf