https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray มาตรการป้องกันการทุจริต
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


มาตรการป้องกันการทุจริต

 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ บางเสร่

035 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภ.pdf

 033 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อง ปี 2567 รอบ 6 เดือน.

 o30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเต็น.pdf

 O27 การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy .pdf

 o31 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ(.pdf

026 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด.

 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน.

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 024 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง มาตรการให้.pdf

ประกาศเรื่องมาตรการเผนแพร่ข้อมูลต่อสาธา.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

รายงานการดำเนินการการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย(์No Gift Policy)ประจำปี 2566

028 แบบสรุปรายงานตามโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัต

029 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์.