https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปีงบประมาณ 2563
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 22 ก_ย_63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม 15 ก_ย 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิลอบรมกฎหมาย 11 ก_ย 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ 11 ก_ย_63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 4 กย63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 31 สค63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 สค63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิล 8 ก_ย63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส 8 ก_ย 63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าถังเคมี 8 ก_ย_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางนอก 26 สค 63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 26 สค63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำอาหาร 25 สค63.

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาสลับยาง ถ่วงล้อ 24 สค63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบรรจุน้ำยาเคมี 19 สค63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบรรจุน้ำยาเคมี 19 สค63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 17สค63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิล 13สค63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมห้องน้ำ 13 สค63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 11สค63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 10 สค63

ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหาร 10สค63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอม 17 กค63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส 31 กค 63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดถัง 31 กค 63.

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างทำป้าย 31 กค63.

ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร 31 ก_ค_63.

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างตัดเครื่องแบบ อปพร 23กค63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายนำมัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม17กค63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร 17กค63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย17กค63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอินเตอร์เน็ต 21กค63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20 ก_ค_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์17 มิ_ย_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารสภา 15มิ_ย63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดวัสดุสำนักงาน 1มิ_ย_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดวัสดุงานบ้านงานครัว 10 มิ_ย_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดวัสดุก่อสร้าง 29 เม_ย_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแอร์ 29 เม_ย_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์13พ_ค_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ 15 เม_ย_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุุก่อสร้าง13รายการ 23 มี_ค63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่าง 12 มี_ค_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายสวัสดีปีใหม่25ธ_ค_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 พ_ค_63.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อน้ำดื่ม ประชาคม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ่อมแซมคอมพิวเตอร์.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง.