https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปีงบประมาณ 2564
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ 2564

1.รายละเอียดแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2564  แผนงานกองทุนปี64.pdf

2.ผลการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ26112563.pdf