https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปีงบประมาณ 2564
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


ปีงบประมาณ 2564

ซ่อมรถ 83-4287.pdf

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริหาร30102563.pdf

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง งานกำจัด30102563.pdf

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่ รถยนต์กม 6710 ชลบุรี แบตเตอร์รี่ กม 671021102563.pdf

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 ชิ้น ไซส์ริ้งจับสุนัข28102563.pdf

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ซ่อมรถ 83-428729102563.pdf

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ซ่อม 83-806802112563.pdf

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในโครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในครัวเรือน ซื้อวัสดุ คก_คัดแยกขยะ26112563.pdf

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างและพัฒนารณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติ คก_วันพ่อ30112563.pdf

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) รถหมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี แบตเตอร์รี่ 83-806803122563.pdf

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะ หมายะเลขทะเบียน 86-0583 ชลบุรี ไฟ 86-058308122563.pdf

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบไฟและเปลี่ยนพื้นรองรับขยะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068 ระบบไฟและพื้นรองรับขยะ 83-806808122563.pdf

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกแบบหางเหยี่ยว หมายเลขทะเบียน 83-3654 ไฟ 86-058308122563.pdf

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (ซ่อมใหญ่) หมายเลขทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี ซ่อม-ผห 7715 ชบ.pdf

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อน (SI2 , อ111ชุดตรวจ SI2.pdf)

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6710 ชลบุรี เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กม 6710 ชบ.pdf

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกล้อหลัง 2 เส้น) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-8068 ชลบุรี เปลี่ยนยาง-83-8068 ชบ.pdf

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัด จำนวน 2 รายการ ยาและเวชภัณฑ์.pdf

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน 1 รายการ โทรศัพท์เคลื่อนที่.pdf

19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมสายไมล์และคลัช รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068 ซ่อมสายไมล์ 83-8068.pdf

20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) ถ่ายน้ำมันเครื่อง 833654.pdf 

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์.pdf

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดตรวจสานปนเปื้อนในอาหาร.pdf

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) วัสดุสำนักงาน.pdf

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพ่นละอองฝอย Bure ULV เครื่องพ่นละอองฝอย.pdf

25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน.pdf

26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดโฟมพร้อมข้อความ ป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์โฟมห้ามทิ้งขยะ.pdf

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อน (SI2 อ111)ชุดตรวจ SI2.pdf

28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ.pdf

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคและ.pdf

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน.pdf

31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf

32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ซ่อมรถ 83-4287.pdf

32.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยานพาหนะและขนส่งยางรถขยะเล็ก ผห 7715 ชลบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง.pdf

33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมแอร์) ทะเบียน กม 6710 ชลบุรี จ้างซ่อมแอร์ ทะเบียน กม 6710 ชลบุรี.pdf

34.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์นัดเวลาจะเก็บขยะในชุมชน จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์.pdf

35.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเรือออกตรวจคุณภาพน้ำทะเล จ้างเหมาเรือออกตรวจคุณภาพน้ำทะเล.pdf

36.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ.pdf

37.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-2583 ชลบุรี ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 68-0583.pdf

38.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อ กางเกง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย.pdf

39.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถบรรทุกขยะ (เล็ก) ทะเบียน ผห 7715 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะ ซ่อมรถบรรทุกเล็ก 7715.pdf

40.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำฉากกั้นอะคริลิคใส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฉากกั้นอะคริลิค.pdf

41.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดป้องกันร่างกายจากสารเคมี/เชื้อโรค PPEซื้อชุดPPE.pdf

42.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์.pdf

43.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถบรรทุกขยะ(เล็ก) ผห 7715 ชลบุรี จ้างซ่อมแอร์ ผห 7715 ชลบุรี.pdf

44.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนไร้สาย ซ่อมชุดไมโครโฟนไร้สาย.pdf

45.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 83-8068 ชลบุรี ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 68-0583.pdf

46.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำ โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด ซื้อถุงดำในโครงการฯ.pdf

47.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ 83-8068 ชลบุรี ซื้อยางรถยนต์ 83-8068.pdf

50.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาสลบสัตว์)ประกาศซื้อยาสลบ177.pdf

51.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศซื้องานบ้านงานครัว178.pdf

52.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8068 ชลบุรีประกาศซื้อจ้างซ่อมรถ 179.pdf

53.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแต่งกาย ประกาศซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย180.pdf

54.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน181.pdf

55.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประกาศซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น182.pdf

56.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์การเรียนรู้)ประกาศจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ183.pdf

57.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยเล็ก ยค 3776 ชลบุรี ประกาศจ้างซ่อมรถขยะเล็ก 3776184.pdf

58.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 86-0583 ชลบุรีประกาศจ้างซ่อมรถขยะ86-0583185.pdf

59.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย(เล็ก) ผห 7715 ชลบุรีประกาศจ้างซ่อมรถขยะเล็ก 7715186.pdf

60.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย(เล็ก) ยค 3776 ชลบุรีประกาศจ้างซ่อมรถขยะเล็ก 3776187.pdf

61.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์188.pdf

62.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์189.pdf

63.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศจ้างป้ายไวนิล190.pdf

64.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์191.pdf

65.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 86-0583 ชลบุรีประกาศซ่อมรถขยะ 86-0583192.pdf

66.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกาศเหมาทำป้ายปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ193.pdf