ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


การจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565

 งบลงทุน ปี 2563  ปีงบประมาณ 2565
การประกาศจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบางเสร่

 

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คลิ๊ก

 

 2.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิ๊ก

 

 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คลิ๊ก

 

 4.แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

 


 Copyright © 2013 All Rights Reserved.