https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อทุ่นกั้นแนวเขตว่ายน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 120 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)P-65 30ส_ค_65.pdfเอกสารประกวดฯ ซื้อทุ่นฯ 30ส_ค_65.pdf

ราคากลาง--ครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ ประจำปี 2565 ค่รั้งที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 26ส_ค_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการซื้อทุ่นกั้นแนวเขตว่ายน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 120 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ2 23ส_ค_65.pdffร่างเอกสารประกวดฯ 23ส_ค_65.pdf

ราคากลาง--ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kva (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 18ส_ค_65.pdf

ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเต่อร์ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ ขนาดไม่่น้อยกว่า 84 แรงม้า พร้อม่ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)PT-65 10ส_ค_65.pdfเอกสารประกวดฯ รถฟาร์มแทรกเตอร์ 10ส_ค_65.pdf

ราคากลาง--ครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเทศบาล 9/2 (แยกซ้าย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 9ส_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการซื้อทุ่นกั้นแนวเขตว่ายน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 120 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingRG-65 8ส_ค_65.pdf

ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)P-65 4ส_ค_65.pdfเอกสารประกวด ฯ รถดับเพลิงอเนกประสงค์ 4ส_ค_65.pdf

ราคากลาง--ครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 4ส_ค_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเต่อร์ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ ขนาดไม่่น้อยกว่า 84 แรงม้า พร้อม่ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ 3 ส_ค_65.pdfร่างเอกสารประกวด 3ส_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเต่อร์ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ ขนาดไม่่น้อยกว่า 84 แรงม้า พร้อม่ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-65 26ก_ค_65.pdf

ราคากลาง--ครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเทศบาล 9/1 (แยกซ้ายถึงศูนย์ฝักทหารใหม่) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 20 ก_ค_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน(5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ 12 ก_ค_65.pdfร่างเอกสารประกวดฯ 12 ก_ค_65.pdf

ราคากลาง--ครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 5 ก_ค_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน(4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ 24มิ_ย_65.pdfร่างเอกสารประกวดฯ 24มิ_ย_65.pdf

ราคากลาง--ครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยศรีใส ช่วงที่2 ด้วยวิธีเฉพาะจงRG-65 7มิ_ย_65.pdf

ราคากลาง--ครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกัปตันหมึก ด้วยวิธีเฉพาะจงRG-65-2 6มิ_ย_65(1).pdf

ราคากลาง--โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565RG-65 9 มิ_ย_65.pdf

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยกมลสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)PT-65 26พ_ค_65.pdfเอกสารประกวดฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ ซ_กมลสุข 26พ_ค_65.pdf

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทศบาล 32 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)PT-65-2 25พ_ค_65.pdfเอกสารประกวดฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ ซ_เทศบาล32 26พ_ค_65.pdf

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทศบาล 26 (ร่วมมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)PT-65-1 25พ_ค_65.pdfเอกสารประกวดฯ ติดตั้งไฟฟ้าฯ ซ_เทศบาล26 26พ_ค_56.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยจันทสาโรแยกซ้าย(โค้งกัปตันหมึกถึงบ่อบำบัด)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)PT-65 24พ_ค_65.pdfเอกสารประกวดฯซ_จันทสาโรแยกซ้ายฯ 24พ_ค_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยกมลสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ-19พ_ค_65.pdfร่างเอกสารประกวดฯ ระบบไฟฟ้าฯซ_กมลสุข-19พ_ค_65.pdf

ร่างประกาศ   โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทศบาล 32 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ2-18พ_ค_65.pdfร่างเอกสารประกวดฯ ระบบไฟฟ้าซ_เทศบาล32 18พ_ค_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทศบาล 26 (ร่วมมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ-18ต_ค_64.pdfร่างเอกสารประกวดฯ ระบบไฟฟ้า ซ_เทศบาล26 (ร่วมมิตร)-18พ_ค_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซ.จันทสาโรแยกซ้าย (โค้งกับตันหมึกถึงบ่อบำบัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ2 - 17พ_ค_65.pdfร่างเอกสารประกวดฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าฯซ_จันทสาโร - 17พ_ค_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน(2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ-17พ_ค_65.pdfร่างเอกสารประกวดฯ ซื้อรถบรรทุกน้ำ-17พ_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 12พ_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซ.จันทสาโรแยกซ้าย (โค้งกับตันหมึกถึงบ่อบำบัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-65 6พ_ค_65.pdf

ราคากลาง---โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยกมลสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-65 29เม_ย_65(1).pdf

ราคากลาง---โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทศบาล 32 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-65 29เม_ย_65.pdf

ราคากลาง---โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทศบาล 26 (ร่วมมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-65 28เม_ย_65.pdf

 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการPT-65 20เม_ย_65.pdf

ราคากลาง--โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 19เม_ย_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ-18เม_ย_65.pdfร่างเอกสารประกวดฯ ซื้อรถบรรทุกน้ำ(2)-18เม_ย_65.pdf

ราคากลาง--ครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบุญเรืองต่อจากของเดิม ด้วยวิธีเฉพาะจงRG-65-2 30มี_ค_65 - Copy.pdf

ราคากลาง--โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเทศบาล 10/1 ถึงเขตเทศบาลเกล็ดแก้ว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65-2 30มี_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเจริญสินธุ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 30มี_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเทศบาล 7/2 (แยกซ้าย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 16มี_ค_65.pdf

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีขายทอดตลาดPT-65 21มี_ค_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ-15มี_ค_65.pdfร่างเอกสารประกวดฯ ซื้อรถบรรทุกน้ำฯ - 15มี_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-65 - 10มี_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 7มี_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 2มี_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการ จ้างทาสีภายนอยและภายในบริหเวณทางขึ้น-ลงบันได ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ฯ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 28ก_พ_65.pdf

ราคากลาง--โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างบ้าน ร.ต.ประเสริฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 24ก_พ_65.pdf

ประกาศ  โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนายวีระถึงถนนเทศบาล 5/5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)P-65 18ก_พ_65.pdfเอกสารประกวดฯ ซ_หน้าบ้านนายวีระ - 18ก_พ_65.pdf

ร่างประกาศ  โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนายวีระถึงถนนเทศบาล 5/5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ-11ก_พ_65.pdfร่างเอกสารประกวดฯ ซ_หน้าบ้านนายวีระ - 9 ก_พ_65.pdf

ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่ 2 )PT-65 10ก_พ_65.pdf

ราคากลาง--โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนายวีระถึงถนนเทศบาล 5/5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-65 9 ก_พ_65.pdf

ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการPT-65 25ม_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างปรับปรุงเสียงไร้สายและปรับเปลี่ยนย่านความถี่ตามที่ กสทช. กำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 24ม_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่1) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 12ม_ค_65.pdf

ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาดP-65 รายการจำหน่ายเทศบาลฯ+ศูนย์เด็กฯ 19ม_ค_65.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซ.จีบสุวรรณ์,ซ.จีบสุวรรณ์(แยกขวา),ซ.จีบสุวรรณ์(แยกซ้าย) โดยวิธีคัดเลือกRG-65 ซ_จีบสุวรรณ์ 7ม_ค_65.pdfRG-65 ซ_จีบสุวรรณ์(แยกขวา).pdfRG-65 ซ_จีบสุวรรณ์(แยกซ้าย).pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 7 ธ_ค_64.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 8 พ_ย_64.pdf

ประกาศ โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)P-65-2 27ต_ค_64.pdfเอกสารประกวดกวาดฯ 10 เดือน - 27ต_ค_64.pdf

ประกาศ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)P-65 27ต_ค_64.pdfเอกสารประกวดจ้างเก็บขยะฯ 10 เดือน - 27ต_ค_64.pdf

ร่างประกาศ  โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ2-18ส_ค_64.pdfร่าง-เอกสารประกวดเก็บขยะ-18ต_ค_64.pdf

ร่างประกาศ  จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ร่างประกาศ-18ต_ค_64.pdfร่าง-เอกสารประกวดฯกวาดถนนฯ-18ต_ค_64.pdf

ราคากลาง--โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้วภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 15ต_ค_64.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-65 11ต_ค_64.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)RG-65 8ต_ค_64.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 23ก_ย_64.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 22ก_ย_64.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 20ก_ย_64-(2).pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาบุคคฃทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 20ก_ย_64.pdf

 ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 17ก_ย_64.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบนสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 17ก_ย65-(1).pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65-2 16ก_ย_64.pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่่สาธารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 16ก_ย_64(1).pdf

ราคากลาง--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงRG-65 16ก_ย_64.pdf
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งป 2565Copyright © 2013 All Rights Reserved.