https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ประกาศผลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565

 2. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ชนะการเสนอราคา--ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อทุ่นกั้นแนวเขตว่ายน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 120 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-65 27ก_ย_65(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-65 13ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเต่อร์ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ ขนาดไม่่น้อยกว่า 84 แรงม้า พร้อม่ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-65 5ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ ประจำปี 2565 ค่รั้งที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 1ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kva (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 31ส_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-ครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเทศบาล 9/2 (แยกซ้าย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 23ส_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-ครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 9 ส_ค_65(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-ครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเทศบาล 9/1 (แยกซ้ายถึงศูนย์ฝักทหารใหม่) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 9 ส_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 3ส_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยจันทสาโรแยกซ้าย(โค้งกัปตันหมึกถึงบ่อบำบัด)(e-bidding)2C0EC9BA-71C3-45CD-BC09-8793A728F9A6.jpeg

ผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทศบาล32ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-65 28มิ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--จ้างก่อสร้างประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทศบาล26 (ร่วมมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-65-2 27มิ_ย_65(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--จ้างก่อสร้างประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยกมลสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingW-65 27มิ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยกัปตันหมึก ด้วยวิธีเฉพาะจงW-65-2 22มิ_ย_65(1).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยศรีใส ช่วงที่2 ด้วยวิธีเฉพาะจงW-65 22มิ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565W-65 15 มิ_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65-2 19พ_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 28เม_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบุญเรืองต่อจากของเดิม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 25เม_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเจริญสินธุ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 22เม_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเทศบาล 10/1 ถึงเขตเทศบาลเกล็ดแก้ว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 21เม_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 5เม_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเทศบาล 7/2 (แยกซ้าย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 25มี_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการ จ้างทาสีภายนอยและภายในบริหเวณทางขึ้น-ลงบันได ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ฯ  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 18มี_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 14มี_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างบ้าน ร.ต.ประเสริฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 9มี_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนายวีระถึงถนนเทศบาล 5/5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)W-65 4มี_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซ.จีบสุวรรณ์,ซ.จีบสุวรรณ์(แยกขวา),ซ.จีบสุวรรณ์(แยกซ้าย) โดยวิธีคัดเลือกW-65 3โครงการ 4ก_พ_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างปรับปรุงเสียงไร้สายและปรับเปลี่ยนย่านความถี่ตามที่ กสทช. กำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 2ก_พ_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาดW-65 รายการจำหน่ายเทศบาล+ศูนย์เด็กฯ - 1 ก_พ_ 2565.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--ครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่1) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 19ม_ค_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 21 ธ_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 26พ_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธี(e-bidding) 10 เดือนW-65-2 9พ_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธี(e-bidding) 10 เดือนW-65 9พ_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้วภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 25ต_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 29ก_ย_64-(3).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 29ก_ย_64-(2).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคฃทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 29ก_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65-2 27ก_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่่สาธารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 27ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65-1 23ก_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจะจงW-65-3 23ก_ย_2564.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีเฉพาะเจะจงW-65-4 23ก_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบนสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ ด้วยวิธีเฉพาะเจะจงW-65 23ก_ย_65(2).pdf

 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งป 2565Copyright © 2013 All Rights Reserved.