ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot
bulletต้นไม้ขึ้นทะเบียน ทต.บางเสร่


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
KM การสอน
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อราชการ


ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565

 2. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 26พ_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะชายหาดเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธี(e-bidding) 10 เดือนW-65-2 9พ_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธี(e-bidding) 10 เดือนW-65 9พ_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่และโรงเรียนเกล็ดแก้วภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 25ต_ค_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 29ก_ย_64-(3).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 29ก_ย_64-(2).pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาบุคคฃทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 29ก_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65-2 27ก_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้าที่่สาธารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65 27ก_ย_65.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะและตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงW-65-1 23ก_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา--โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจะจงW-65-3 23ก_ย_2564.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีเฉพาะเจะจงW-65-4 23ก_ย_64.pdf

ผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะบนสวนสาธารณะค่ายลูกเสือ ด้วยวิธีเฉพาะเจะจงW-65 23ก_ย_65(2).pdf

 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง งป 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งป 2565Copyright © 2013 All Rights Reserved.