https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี งป 65
ReadyPlanet.com
dot
นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่
dot
สแกน QR-Code ประเมินได้ทันที แบบสอบถามบุคคลภายนอก EIT
คลิก ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ทันที OSS ทต.บางเสร่
คลิก เพื่อใช้บริการ  5 ระบบ E - SERVICE Bangsaray
คู่มือ E-Service
รายงานกิจการเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักปลัดเทศบาล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบ
ภาพกิจกรรม
https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27


การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
ป.ป.ช.
เฟสบุค ทต.บางเสร่


ปีงบประมาณ 2565

ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมเครื่อง print 24 มี_ค 65.pdf 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถประจำทาง(สองแถว)จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1_ จ้างเหมารถสองแถว 14 ต_ค_64.pdf

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน๘๖-๐๕๘๓ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์๐๑๑-๕๘-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2_ ซ่อมรถขยะ 86 0583 16 พ_ย_64.pdf

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย(เล็ก)หมายเลขทะเบียน ยค๓๗๗๖ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์๐๑๑-๖๓-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3_ ซ่อมรถขยะเล็ก ยค 3776 17 พ_ย_64.pdf

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบหางเหยี่ยว หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๕๔ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4_ ซ่อมรถบรระทุกขยะ 83 3655 18 ก_พ_65.pdf

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๐๖๘ ชลบุรี(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5_ ซ่อมรถขยะ 83 8068 18 พ_ย_64.pdf

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบหางเหยี่ยว หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๕๔ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6_ ซ่อมรถุขยะ 83 3654 23 พ_ย_64.pdf

7.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุถุงดำโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อถุงดำ26พ_ย_64.pdf

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์้พื่อใช้ในโครงการพัฒนา(กองสาธารณสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้ออุปกรณ์โครงการ26พ_ย_.pdf

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย(เล็ก)หมายเลขทะเบียน ผห๗๗๑๕ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์๐๑๑-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างซ่อมครุภัณฑ์2ธ_ค.pdf

10.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)หมายเลขทะเบียน กม๖๗๑๐ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์๐๐๒-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างซ่อมทะเบียน6710 17ธ_ค.pdf

11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเลเซอร์ Brother ๙๑๔๐ cdn หมายเลขครุภัณฑ์๔๗๗-๖๑-๐๐๖๘,๐๐๖๙ จำนวน ๒ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาจงจ้างซ่อมเครื่องปริ้น20ธ_ค.pdf

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๐๖๘ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างซ่อมทะเบียน8068 20ธ_ค.pdf

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน๘๓-๘๐๖๘ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์๐๑๑-๔๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างซ่อม20ม_ค65.pdf

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดซื้อ20ม_ค65.pdf

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงชนะเสนอราคา25ม_ค65.pdf

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7_ ซื้อชุดป้องกันไวรัส 26 ม_ค_65.pdf

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8_ จ้างทำตรายาง 31 ม_ค_65.pdf

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง9_ ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 ก_พ_65.pdf

19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๕๘๓ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10_ ซ่อมรถขยะ 86 0583 7 ก_พ_65.pdf

20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร จํานวน ๔ รายการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน Clean Food Good Test ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง11_ ชุดตรวจสารปนเปื้อน 4 รายการ 9 ก_พ_65.pdf

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์กระบะ๔ประตู หมายเลขทะเบียน กม ๖๗๑๐ ชลบุรี (กองสาธารสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12_ ซ่อมรถ กม 6710 10 ก_พ_65.pdf

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อชุดตรวจอาหาร18ก_พ65.pdf

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อวัสดุยานพาหนะ22ก_พ65.pdf

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๕๘๓ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างซ่อม86-0583 22ก_พ_65.pdf

25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดซื้อครุภัณฑ์1รายการ 23ก_พ65.pdf

26. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 6 รายการประกาศ อุปกรณ์ 6 รายการ โครงการพิษสุนัขบ้า.pdf

27. ผู้ชนะการเสนอราคา ยาและเวชภัณฑ์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 3 รายการชนะผู้เสนอราคา ยาและเวชภัณฑ์ คก_สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 3 รายการ.pdf 

28.ผู้ชนะการเสอนราคา ยาและเวชภัณฑ์ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 18 รายการชนะผู้เสนอราคา ยาและเวชภัณฑ์ คก_สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 18 รายการ.pdf

29. ผู้ชนะเสนอเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ จำนวน 1 รายการ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์.pdf

30. ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  แบบ อภ.2 จำนวน 1 รายการ ผู้ชนะเสนอราคา อส_2.pdf

31. ผู้ชนะเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ 86 0583 จำนวน 1 รายการ ชนะเสนอราคา ยางรถบรรทุกขยะ 86 0583.pdf

32. ผู้ชนะเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ ยค 3776ชนะเสนอราคา ยางรถบรรทุกขยะ ยค 3776 9 มี.pdf

33. ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ printer 416 57 0183  24 มี.ค. 65ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมเครื่อง prinผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.pdft 24 มี_ค 65.pdf

34. ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83 8068  จำนวน 1 รายการ 24 มี.ค.65ประกาศ ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83 8068 24 มี_ค_65.pdf

35. ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค  18 เม.ย. 65 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.pdf

36. ผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์ โครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ 19 เม.ย. 65ผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์ 19 เม_ย_.pdf

37. ผู้ชนะเสนอราคา วัคซีน โครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ 19 เม.ย.65ผู้ชนะเสนอราคา วัคซีนพิษสุนัขบ้า 19 เม_ย_65.pdf

38. ผู้ขนะเสนอราครา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83 4287 จำนวน 1 รายการ 18 เม.ย.65ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83 4287.pdf

39. ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ผู้ชนะเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว 2 พ_ค_65.pdf

40. ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเสพติด จำนวน 1 รายการชนะเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเสพติด 5 พ_ค_65.pdf

41. ผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ชายหาดบางเสร่ 6 พ.ค. 65

 ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.pdf

42. ผู้ชนะเสนอราคา ชุดตรวจสารเสพติดประเภทกัญชา 11 พ.ค.65ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดตรวจสารเสพติดกัญชา 11 พ_ค_65.pdf

43. ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กม 6710 ชบ 12 พ.ค.65ผู้ชนะะเสนอราคา ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6710 12 พ_ค_65.pdf

44. ผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดสูบบุหรี่ 18 พ.ค.65ผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ 18 พ_ค_65.pdf

45. ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อมผู้ชนะเสนอราคา ซื้่อวัสดุ โครงการร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม.pdf

 46. ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 25 พ.ค.65ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดรงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.pdf

47. ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83 8068  24 พ.ค.65ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83 8068 24 พ_ค_65.pdf

48. ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยากฆ่าเห่า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 30 พ.ค.65ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 30 พ_ค_65.pdf

49. ผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ 6 มิ.ย. 65ผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร 6 มิ_ย_65.pdf

50. ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นไม้ โครงการร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม 27 พ.ค.65ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นไม้ โครงการร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม 27 พ_ค_65.pdf

51. ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 83 8068  ชบ  17 มิ.ย. 65ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถขยะ 83 8068 17 มิ_ย_65.pdf

52. ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 86 0583  2  รายการ  17 มิ.ย.65ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถขยะ 86 0583 2 รายการ 17 มิ_ย_65.pdf

53. ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเล็ก จำนวน 2 รายการ ยค 3776 ชบ 24 มิ.ย.65ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถขยะเล็ก ยค 3776 ชบ 24 มิ_ย 65.pdf

54. ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ (เล็ก)  ยค 3776 ชบ 18 ก.ค. 65ผู้ชนะเสนอราคา แบตเตอรี่ ยค 3776 ชบ 18 ก_ค_ 65.pdf

55. ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 ก_ค_ 65.pdf

56. ผู้ชนะเสนอราคา ถ่ายน้ำมันเครื่อง ยค 3776 ชบ 26 ก.ค. 65ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ถ่ายน้ำมันเครื่อง ยค 3776 ชบ 26 ก_ค_65.pdf

57. ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะดำ)ถุงดำ_25650815_102619.pdf

58. ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0583 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 86-0583 hi_25650815_102725.pdf

59. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติฯวัสดุใช้ในโครงการพัฒนา (ร_10)_25650815_102836.pdf

60. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์(ถุงขยะดำ)โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่่องในวันสำคัญของชาติฯถุงดำโครงการพัฒนา(ร_10) _25650815_102927.pdf

61. ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นกล้าโกงกาง โครงการรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมต้นกล้าโกงกาง_25650815_103017.pdf

62. ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้่อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผงซักฟอก) วัสดุงานบ้านงานครัว_25650815_103204.pdf

63. ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สายยาง)สายยาง_25650815_103825.pdf

64. ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมวัสดุใช้ในโครงการรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม_25650815_103308.pdf

65. ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือ รองเท้าบู๊ท)วัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือ รองเท้าบู๊ท)_25650815_103426.pdf 

66. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-8068_25650815_103514.pdf

67. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-0583 ซ่อมรถบบรทุกขยะ 86-0583_25650815_103613.pdf

68. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8068ซื้อยางรถบรรทุกขยะ 83-8068_25651011.pdf

69. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือ โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ครั้งที่ 2 วิเคราะห์น้ำทะเล ครั้งที่ 2 (จ้างเหมาเรือ)_25651011.pdf

70. ผู้ชนะการเสนอราคาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ครั้งที่ 2วิเคราะห์น้ำทะเล ครั้งที่ 2_25651011.pdf

71. ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4287 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-4287_25651011.pdf