https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปีงบประมาณ 2565
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ปีงบประมาณ 2565

แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเสร่

1.แผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนกองทุน _000001.pdf

2.ปรับแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 แผนกองทุน _000002.pdf

3.ปรับแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 แผนการเงินกองทุน ครั้งที่ 2_000021.pdf