https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray รายงานการเงิน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
สำนักปลัดเทศบาล
dot

dot


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ ONLINE ทต.บางเสร่
ศูนย์ ONE STOP SERVICE


รายงานการเงิน

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลบางเสร่

รายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง.pdf

หมายเหตุประกอบงบการเงิน1-5.pdf

หมายเหตุประกอบงบการเงิน6-31.pdf

 

 

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 2565

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม มีนาคม 2565.pdf

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม กันยายน 2565.pdf

 

 

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลบางเสร่

รายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง2565.pdf 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน1-20.pdf

หมายเหตุประกอบงบการเงิน21-41.pdf

 

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.