https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ปี 2565
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ปี 2565

 ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 2565 

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 -2565

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3- 2565

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 -2565 

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 -2565 

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6- 2565

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ลว_19 สค_65.

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 ลว_13 กย_65.