https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบาย นายสมหวัง  เอี่ยมดี  นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

นโยบายนายกสมหวังชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด