https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบางเสร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf

 

การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy
 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 รายงานผลตามนโยบายฯ.pdf 

 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ. 2566 - 2570)
 
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน