https://www.facebook.com/Municipalitybangsaray ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566
ReadyPlanet.com
dot
dot
OSS ทต.บางเสร่
E - SERVICE Bangsaray
สำนักปลัดเทศบาล


ประเมินความโปร่งใส ทต.บางเสร่
การจัดการความรู้ รายงานการศึกษา บทความ
ความรู้ EEC
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ล็อกอิน
เฟสบุค ทต.บางเสร่
แจ้งเหตุทุจริตประพฤติมิชอบ


ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf